strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Pokazy i Eventy

 

Pokazy i Eventy

OBSŁUGUJEMY:

 • im­prezy ple­ne­rowe (festyny, pik­niki itp.)
 • im­prezy spor­towe i kul­tu­ral­ne­
 • im­prezy pro­mo­cyjne i tar­gi­
 • przed­sta­wie­nia teatral­ne­


PROPONUJEMY:

 • pro­gramy solowe, duety, mini for­ma­cje, for­ma­cje oraz wido­wi­ska tanecz­ne­
 • pro­gramy arty­styczne wg życze­nia orga­ni­za­to­rów impre­z
 • pro­gramy taneczne do muzyki wska­za­nej przez zle­ce­nio­daw­có­w
 • u­dział w nagra­niach tele­dy­sków, fil­mów rekla­mo­wych i fabu­lar­ny­ch

CHARAKTERYZUJEMY SIĘ:

 • po­łą­cze­niem tańca nowo­cze­snego z ele­men­tami gim­na­stycz­ny­mi­
 • dużą dyna­mi­ką­
 • róż­no­rod­no­ścią stro­jó­w
 • do­świad­cze­niem i nie­za­wod­no­ścią­

Wakacje z tańcem i akrobatyką 2022

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND