strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Oferta dla dzieci i młodzieży

Pole Dance KIDS

 

Pole Dance KIDS i JUNIOR 

 

Pole Dance Kids to forma zajęć gim­na­styki łącząca w sobie ele­menty siły, tańca i akro­ba­tyki skie­ro­wana do młod­szego odbiorcy. Te zaję­cia dadzą im moż­li­wo­ści pogłę­bie­nia i wyko­rzy­sta­nia akro­ba­tyki, uczą pre­cy­zji i dokład­no­ści. Dzieci i mło­dzież uwiel­biają nowe wyzwa­nia i ruch, to zaję­cia dla wszyst­kich którzy maja nie­spo­żytą ener­gię i głód pozna­wa­nia. Tre­ningi ukie­run­ko­wane są na naukę ele­men­tów akro­ba­tyki, ćwi­czeń roz­cią­ga­ją­cych oraz wzmac­nia­ją­cych ciało. Dzieci i młodzież poznają elementy treningu gimnastycznego z wykorzystaniem drążka, nauczą się figur i nabiorą gibkości. 


Dla kogo
Dzieci i mło­dzież od 6 roku życia.

 

Gdzie:  

Sala 218 w CH Land, ul. Wał­brzy­ska 11

Sprawdź grafik

  

Potrzebujesz więcej informacji?
Chętnie doradzimy!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND