strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Oferta dla dzieci i młodzieży

Modern Dance

Nauka Tańca Jazz i Modern 

 

Taniec jaz­zowy jest oparty na poli­cen­try­zmie i izo­la­cjach, zawiera w sobie ele­menty tańca kla­sycz­nego i baletu. Jazz jest jednym z naj­po­pu­lar­niej­szych stylów tanecz­nych. Nie­odłącz­nie koja­rzy się z kon­wen­cją musi­calu. Spra­wia ogólne wra­że­nie tańca „lek­kiego i nie­za­leż­nego” tak jak taniec współ­cze­sny czy modern dance, lecz zaraz po bale­cie jazz jest jedną z naj­trud­niej­szych tech­nik tanecz­nych i wymaga wiel­kiej pracy tan­ce­rza. Rozwija koor­dy­na­cję, wyobraź­nie prze­strzenną, pozwala na wyra­że­nie drze­mią­cych emocji wyko­rzy­stu­jąc natu­ralne ruchy i moż­li­wo­ści czło­wieka.

Dla kogo?
Dla wszyst­kich! Swoich sił mogą pró­bo­wać w naszym zespole dzieci już od 4 roku życia
Tech­nikę tańca Jazz uczymy dzieci i mło­dzież głów­nie w For­ma­cjach, grupie Tańca Nowo­cze­snego oraz pod­czas zajęć Mix Dance 

 

Modern Dance jest odmianą taneczno-ruchową, w której tan­cerz poka­zuje swoje emocje. Jest cha­rak­te­ry­styczny dla tańca wyra­zi­stego. Cha­rak­te­ry­styczną cechą modern dance są płynne ruchy zaczerp­nięte z kla­syki i uło­że­nie stóp z zaczerp­nięte z tańca jaz­zo­wego.

Dla kogo
Modern można tań­czyć już w przed­szkolu, ale z uwagi na wyra­zi­stość jaką powi­nien zawie­rać i emocje jakie prze­ka­zuje, w naszej szkole tańca pro­po­nu­jemy je dzie­ciom od 8 roku życia.

Tańca Modern uczymy głów­nie w For­ma­cjach i grupie Tańca Nowo­cze­snego 

 

Gdzie:  

Naukę Tańca Jazz i Modern pro­wa­dzimy w sie­dzi­bie Szkoły Tańca HAND to HAND, sala 218 i 75 CH Land

 

Instruk­to­rzy 

Mał­go­rzata Grzy­wiń­ska
Marta Małasiewicz

Sprawdź grafik

 

 

 

 

Potrzebujesz więcej informacji?
Chętnie doradzimy!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND