strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Oferta dla dzieci i młodzieży

Hip Hop

Nauka Tańca Hip Hop

 

Hip-Hop, jako taniec, to forma, która wyewo­lu­owała z tanecz­nego dorobku kul­tury ulicy.

Sprawdź grafik

Tu możemy doko­nać pod­sta­wo­wego podziału na:

Old School Hip Hop to pier­wotny, surowy i wyra­zi­sty prze­jaw hip-hopu. To inspi­ra­cja Fun­kiem, old-scho­olowym rapem, spe­cy­ficz­nym kli­ma­tem ulicy tam­tych lat – kolo­ro­wej, żywej, spon­ta­nicz­nej. Jeśli chodzi o taniec, który w swej formie ma cha­rak­ter old-scho­olowy – mówimy o Hype – tańcu opar­tym muzycz­nie na wyra­zi­stych, dyna­micz­nych, czar­nych Beatach i tym samym taniec mocno ener­ge­tyczny.

 

New School hip hop to forma bar­dziej wyra­fi­no­wana, bar­dziej zło­żona, oparta na wielu inspi­ra­cjach, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem takich fila­rów jak wspo­mniany Hype i pop­ping.
Korzy­sta się tu rów­nież z doświad­czeń tech­niki jaz­zo­wej, tańca współ­cze­snego., Ze względu na tą inter­dy­scy­pli­nar­ność ten rodzaj tańca hip-hopo­wego nazwano new­style, czyli nowy styl, będący jakby kom­pi­la­cją dorobku.

Kul­tura hip-hopu naro­dziła się w Bro­nxie, w Nowym Jorku w latach sie­dem­dzie­sią­tych. Obec­nie naj­bar­dziej popu­larny taniec w stylu Street Dance. Mocna praca nóg na ugię­tych kola­nach w połą­cze­niu ze zwartą, pla­styczną górną partią ciała pozwala na wyko­ny­wa­nie róż­no­rod­nych wido­wi­sko­wych ele­men­tów.


Dla kogo
Dla wszyst­kich! Swoich sił mogą pró­bo­wać w naszym zespole dzieci już od 6 do roku życia

Hip Hop’u uczymy w:
Sie­dzi­bie Szkoły Tańca HAND to HAND, sala 218 i 75CH LAND ul. Wał­brzy­ska 11, Metro SŁUŻEW 

 

Instruk­to­rzy
Bartosz Oset

Katarzyna Lewandowska

Potrzebujesz więcej informacji?
Chętnie doradzimy!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND