strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Oferta dla dzieci i młodzieży

Jazz Dance

Balet / taniec kla­syczny 

 

Balet czyli nauka tech­niki tańca kla­sycz­nego, bo cho­ciaż zwykło się używać ter­minu „balet” do okre­śle­nia zajęć z kla­syki to jednak słowo balet odnosi się do wido­wi­ska tanecz­nego, spek­ta­klu odby­wa­ją­cego się na scenie, któ­rego pod­porą jest wła­śnie tech­nika kla­syczna.

Taniec kla­syczny wyra­bia dosko­nałą dys­cy­plinę ruchową poprzez stałą kon­struk­cję lekcji, ćwi­cze­nia przy drążku i na środku. Ćwi­cze­nia przy drążku służą roz­grza­niu i roz­cią­gnię­ciu, wzmoc­nie­niu mięśni i wyro­bie­niu sprę­ży­stej pracy nóg. Ćwi­cze­nia na środku sali prze­cho­dzą od pro­stych do coraz bar­dziej zło­żo­nych, zawie­rają ele­menty skoków, obro­tów i uroz­ma­iconą pracę rąk. Zaję­cia taneczne z baletu / tańca kla­sycz­nego to rów­nież ćwi­cze­nia kształ­tu­jące koor­dy­na­cję ruchową, gib­kość (roz­cią­gnię­cie), pra­wi­dłową postawę i pamięć ruchową.

Osoby tań­czące balet dążą do uka­za­nia dosko­na­ło­ści ciała, har­mo­nii i płyn­no­ści ruchu. Tech­nika tańca kla­sycz­nego jest pod­stawą dla wielu innych stylów tanecz­nych.


Dla kogo?
Dla wszyst­kich! Swoich sił mogą pró­bo­wać w naszym zespole dzieci już od 3 roku życia w róż­nych gru­pach wie­ko­wych i na różnym pozio­mie zaawan­so­wa­nia
 

Gdzie:  

Naukę baletu / tańca kla­sycz­nego pro­wa­dzimy głow­nie w sie­dzi­bie Szkoły Tańca HAND to HAND, w CH LAND, ul. Wał­brzy­ska 11. Jej ele­menty prze­ni­kają rów­nież do innych zajęć pro­wa­dzo­nych w:

  • SP Nr 46, ul. Wał­brzy­ska 5
  • SP Nr 107, ul. Nowo­ur­sy­now­ska 210/212
  • SP Nr 146, ul. Doma­niew­ska 33
  • SP Nr 313, ul. Cybisa 1

 

Instruk­to­rzy:  

Joanna Fituch

Monika Majewska

Anna Wojtaś 

Sprawdź grafik 

 

Potrzebujesz więcej informacji?
Chętnie doradzimy!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND