strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Oferta dla dzieci i młodzieży

Disco Dance

For­ma­cje 

 

Co to jest For­ma­cja? For­ma­cja to zespół tan­ce­rzy dążą­cych do osią­gnię­cia wspól­nych celów. Nasze for­ma­cje spe­cja­li­zują się w tańcu Jazz, Modern, Disco oraz kate­go­riach tanecz­nych Show Dance i Fan­tasy. Są to grupy zło­żone z tan­ce­rzy średniozaawan­so­wa­nych i zaawan­so­wa­nych, którzy pragną rywa­li­zo­wać na zawo­dach, tur­nie­jach, prze­glą­dach i festi­wa­lach tanecz­nych.

For­ma­cja na zawo­dach może liczyć od 8 do 24 zawod­ni­ków, ale nasi tan­ce­rze z for­ma­cji reali­zują się rów­nież jako soli­ści oraz tań­cząc w duetach i małych gru­pach tzw. Mini For­ma­cjach.

For­ma­cje taneczne HAND to HAND posia­dają na swoim koncie wiele suk­ce­sów takich jak tytuły Mistrza Polski w Tańcu Spor­to­wym, Złote i Srebrne Aplauzy z Festi­walu w Koni­nie i Muszelki Wigier z festi­walu w Suwał­kach.

Jest to miej­sce dla ambit­nych, szukających przy­gód, pra­gną­cych się roz­wi­jać i kocha­ją­cych taniec dzieci i mło­dzieży.

Sprawdź grafik 

 

Potrzebujesz więcej informacji?
Chętnie doradzimy!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND