strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Oferta dla dorosłych

Modern

Modern Jazz

 

Modern Dance jest odmianą taneczno-ruchową, w której tan­cerz poka­zuje swoje emocje. Jest cha­rak­te­ry­styczny dla tańca wyra­zi­stego. Cha­rak­te­ry­styczną cechą modern dance są płynne ruchy zaczerp­nięte z kla­syki i uło­że­nie stóp z zaczerp­nięte z tańca jaz­zo­wego.

Dla kogo
Modern można tań­czyć już w przed­szkolu, ale z uwagi na wyra­zi­stość jaką powi­nien zawie­rać i emocje jakie prze­ka­zuje, w naszej szkole tańca pro­po­nu­jemy je dzie­ciom od 8 roku życia.

 

 

Gdzie:  

Naukę Tańca Jazz i Modern pro­wa­dzimy w sie­dzi­bie Szkoły Tańca HAND to HAND, sala 218 i 75 CH Land

 

Zajęcia prowadzi:

Marta Małasiewicz


Sprawdź w GRAFIKU ZAJĘĆ

Zapisz się

Potrzebujesz więcej informacji?
Chętnie doradzimy!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND