strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Oferta dla dorosłych

Fitness na trampolinach

UWAGA! 

Jest moż­li­wość „odpra­co­wa­nia” zajęć
ALE jedy­nie
po zgło­sze­niu nie­obec­no­ści
 

(max do godz. 11 danego dnia)

e-mailem (tanie­c@hand­to­hand.pl)
lub tele­fo­nicz­nie (695373704)
i w miarę wol­nych miejsc.


Jeśli zaję­cia nie zostaną odwo­ła­ne­/prze­ło­żone na inny dzień w danym tygo­dniu
to PRZEPADAJĄ! 

 

 

KARNET JEST WAŻNY 4 kolejne tygodnie! 

 

 

Fitness na tram­po­li­nach
Jum­ping Frog w War­sza­wie

 

Nowy rodzaj zajęć typu fit­ness, na któ­rych ćwiczy się przy użyciu tram­po­lin. Fitness na tram­po­li­nach, zwany też Jum­ping Frog, to super zabawa! War­szawa osza­lała na punk­cie fit­nessu na tram­po­li­nach! Jum­ping Frog to dotle­nie­nie tkanek, szyb­szy prze­pływ krwi, wydzie­la­nie więk­szej ilo­ści en­dor­finy czy zwięk­sza­nie pojem­no­ści płuc! 

Pod­czas zajęć na tram­po­li­nach pra­cują mię­śnie głę­bo­kie – tułów, krę­go­słup oraz mię­śnie brzu­cha (wzmac­nia się krę­go­słup), pośladki i uda (Jum­ping Frog redu­kuje cel­lu­lit)! 

 

W czasie zajęć na tram­po­li­nach, możesz spo­dzie­wać się:  

  • wysiłku fizycz­nego połą­czo­nego z dobrą zabawą,
  • 1000 brzusz­ków w ciągu pół godziny!
  • braku obcią­że­nia stawów,
  • sku­tecz­nego spo­sobu na utratę zbęd­nych kilo­gra­mów,
  • zmniej­sze­nia poziom stresu oraz odprę­że­nia

 

BĄDŹ FIT i JUMP, JUMP!!! 

 

Dla kogo zaję­cia Jum­ping Frog? 

Dla dla Pań i Panów oraz osób powy­żej 18 roku życia, którzy chcą spalić tkankę tłusz­czową, wzmoc­nić mię­śnie nie obcią­ża­jąc przy tym stawów i dobrze się bawić. 

 

JUMPING FROG GOLD – zajęcia przewidziane dla osób 50+, z nadwagą oraz tych, którzy chcieliby swoją przygodę z jumping frog zacząć od lżejszych ćwiczeń.


TABATA NA TRAMPOLINACH
Zajęcia składają się z sekwencji intensywnych, interwałowych ćwiczeń przeplatanych krótkimi chwilami przerwy. Jest to trening ukierunkowany na spalanie tkanki tłuszczowej. Zajęcia przyspieszają metabolizm oraz poprawiają wydajność organizmu.
 

Gdzie? 

W sie­dzi­bie Szkoły Tańca HAND to HAND, sala 218 w CH LAND przy ul. Wał­brzy­skiej 11, War­szawa 

 

Kiedy?  

Sprawdź w GRAFIKU ZAJĘĆ  

Taniec na tram­po­li­nach

Pro­wa­dzi Klaudia Kalinowska 

 

Na tre­ning przy­go­tuj:  

wodę, ręcz­nik i dobry nastrój

 

Opłat za kar­nety można doko­ny­wać w recep­cji w lokalu 218 lub prze­le­wem na nr konta:  

50 1020 5558 1111 1146 0940 0042  

wpi­su­jąc imię i nazwi­sko oraz rodzaj kar­netu
 

Regu­la­min


 

Taniec na tram­po­li­nach (Jum­ping Frog) – co to?

Moda na fit­ness opa­no­wała kraj już wiele lat temu. W ostat­niej deka­dzie prze­zy­wamy istny roz­kwit wielu branż zwią­za­nych z ćwi­cze­niami fizycz­nymi, spor­tem i aktyw­no­ścią w ogóle. Nie ma się czemu dziwić. Polacy i Polki prze­ko­nali się wresz­cie, że sport to zdro­wie i że w zdro­wym ciele zdrowy ruch. I to w prak­tyce, a nie jedy­nie w teorii. Wła­śnie dla­tego ta chęt­nie i tak wiele upra­wiamy roz­ma­itych spor­tów i aktyw­no­ści. Fit­ness to jedna z naj­pow­szech­niej upra­wia­nych.

 

Czym jest Jum­ping Frog?

Jum­ping Frog to inno­wa­cyjna forma spę­dza­nia czasu i aktyw­no­ści fizycz­nej. To fit­ness na spe­cja­li­stycz­nych tram­po­li­nach, które więk­szo­ści z nas są dosko­nale znane. Możemy wyko­ny­wać prze­różne ćwi­cze­nia i akro­ba­cje na małych jak rów­nież więk­szych odmia­nach tram­po­lin. Hand to Hand to jeden z pierw­szych miejsc w któ­rych tre­ningi bazują wła­śnie na wyko­rzy­sta­niu tram­po­lin. Jum­ping Frog cieszy się coraz więk­szym powo­dze­niem nie tylko w War­sza­wie ale też w innymi mia­stach Polski. Tre­ningi fit­ness na tram­po­li­nach są nie tylko nie­sa­mo­wi­cie cie­kawe i przy­jemne, ale rów­nież przy­no­szą nam wiele kon­kret­nych i wymier­nych korzy­ści!

 

Jakie są zalety tańca na tram­po­li­nach?

Lista zalet z Jum­ping Frog jest nie­zwy­kle długa. To jedna z tych aktyw­no­ści fizycz­nych, które wpły­wać będą pozy­tyw­nie na wiele aspek­tów naszego ciała. Oczy­wi­sta korzyść to cho­ciażby spa­le­nie zbęd­nych kalo­rii i odchu­dza­nie, ale nie jedy­nie na ten aspekt warto zwró­cić uwagę. Ska­ka­nie na takiej tram­po­li­nie rów­nież poprawi naszą ogólną spraw­ność i kon­dy­cję fizyczną, a także poprawi gib­kość naszych stawów i mięśni. Może więc być to wyko­rzy­stane jako dodat­kowy tre­ning dla spor­tow­ców upra­wia­ją­cych inne sporty. Kształ­to­wa­nie syl­wetki z tram­po­li­nami, zwłasz­cza nieco mniej­szymi dla pro­fe­sjo­nal­nego tre­nera to rów­nież pestka. Pozby­cie się kilo­gra­mów to jedna z klu­czo­wych zalet tego sys­temu tre­nin­go­wego, ale rów­nież zmniej­sze­nie poziomu stresu i odprę­że­nie będzie wpły­wało na nas nie­sa­mo­wi­cie korzyst­nie.

 

Dla kogo Jum­ping Frog?

Zde­cy­do­wa­nie nie ma wiel­kich prze­ciw­wska­zań. Wystar­czą nam jedy­nie nasze chęci i prak­tycz­nie możemy roz­po­czy­nać. Kluby ze spe­cja­li­stycz­nymi tram­po­li­nami dopiero powstają, ale nie­ba­wem pewnie będzie ich nie­zwy­kle wiele. Tram­po­liny do ćwi­czeń są bez­pieczne. Ich wyko­rzy­sta­nie może być korzystne zarówno w przy­padku pro­fe­sjo­nal­nych spor­tow­ców poszu­ku­ją­cych tre­nin­gów uzu­peł­nia­ją­cych, jak rów­nież dla ama­to­rów, którym zależy na przy­kład na popra­wie­niu kon­dy­cji, budo­wa­niu syl­wetki czy też zrusz­cze­niu zbęd­nych kilo­gra­mów.

 

Potrzebujesz więcej informacji?
Chętnie doradzimy!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND