strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Oferta dla dorosłych

Zajęcia Fitness

Balet dla doro­słych
 

Balet dla doro­słych czyli nauka tech­niki tańca kla­sycz­nego, który jest znany ze swojej dostoj­no­ści i ele­gan­cji ruchu. Wyra­bia dosko­nałą dys­cy­plinę ruchową poprzez stałą kon­struk­cję lekcji, ćwi­cze­nia przy drążku i na środku. Ćwi­cze­nia przy drążku służą roz­grza­niu i roz­cią­gnię­ciu, wzmoc­nie­niu mięśni i wyro­bie­niu sprę­ży­stej pracy nóg. Ćwi­cze­nia na środku sali prze­cho­dzą od pro­stych do coraz bar­dziej zło­żo­nych, zawie­rają ele­menty skoków, obro­tów i uroz­ma­iconą pracę rąk.

Zaję­cia taneczne z baletu / tańca kla­sycz­nego to rów­nież ćwi­cze­nia kształ­tu­jące koor­dy­na­cję ruchową, gib­kość (roz­cią­gnię­cie), pra­wi­dłową postawę i pamięć ruchową. Osoby tań­czące balet dążą do uka­za­nia dosko­na­ło­ści ciała, har­mo­nii i płyn­no­ści ruchu. Tech­nika tańca kla­sycz­nego jest pod­stawą dla wielu innych stylów tanecz­nych.

 

Gdzie

Szkoła Tańca HAND to HAND sala 218 i 75 w CH LAND przy ul. Wałbrzyskiej 11, Metro SŁUŻEW

 

Kiedy

Sprawdź w GRAFIKU ZAJĘĆ

Potrzebujesz więcej informacji?
Chętnie doradzimy!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND