strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Statut

 

STATUT KLUBU SPORTOWEGO „HAND to HAND 1”

ROZDZIAŁ I

 

Na­zwa, teren dzia­ła­nia, sie­dziba i cha­rak­ter praw­ny­

 

§ 1

 

Sto­wa­rzy­sze­nie nosi nazwę Klub Spor­towy „HAND to HAND 1”, w skró­cie K. S „HAND to HAND 1”
i zwane jest dalej w niniej­szym sta­tu­cie Sto­wa­rzy­sze­niem.

 

§ 2

 

Te­re­nem dzia­ła­nia Sto­wa­rzy­sze­nia jest obszar Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej, a sie­dzibą m. st. War­szawa. Dla wła­ści­wego reali­zo­wa­nia swych celów Sto­wa­rzy­sze­nie może pro­wa­dzić dzia­łal­ność poza gra­ni­cami Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej.

 

§ 3

 

Sto­wa­rzy­sze­nie posiada oso­bo­wość prawną.

 

§ 4

 

Sto­wa­rzy­sze­nie działa na pod­sta­wie prze­pi­sów:
1. ustawy Prawo o sto­wa­rzy­sze­niach,
2. ustawy o kul­tu­rze fizycz­nej,
3. ustawy o spo­rcie kwa­li­fi­ko­wa­nym,
4. ustawy o dzia­łal­no­ści pożytku publicz­nego i o wolon­ta­ria­cie,
5. niniej­szego sta­tutu.

 

§ 5

 

Sto­wa­rzy­sze­nie może współ­pra­co­wać z innymi orga­ni­za­cjami zain­te­re­so­wa­nymi roz­wo­jem tańca i sportu.

 

§ 6

 

Sto­wa­rzy­sze­nie opiera swą dzia­łal­ność na pracy spo­łecz­nej swych człon­ków.
Dla reali­za­cji celów sta­tutowych Sto­wa­rzy­sze­nie może zatrud­niać pra­cow­ni­ków.

 

§ 7

 

Sto­wa­rzy­sze­nie może posia­dać i uży­wać godła (logo, emble­mat),
odz­nak i zna­ków orga­ni­za­cyj­nych zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cymi prze­pi­sami.

 

ROZDZIAŁ II

 

Cele i środki dzia­ła­nia­

 

§ 8

 

Cele sto­wa­rzy­sze­nia sta­no­wią:

 1. wy­cho­wy­wa­nie dzieci i mło­dzieży przez kul­turę fizyczną i sport,
 2. ro­zwój, popu­la­ry­za­cja i upo­wszech­nie­nie tańca i sportu wśród dzieci, mło­dzieży i doro­słych,
 3. za­pew­nie­nie warun­ków orga­ni­za­cyj­nych i finan­so­wych koniecz­nych dla uczest­nic­twa zawod­ni­ków Sto­wa­rzy­sze­nia w rywa­li­za­cji spor­to­wej,
 4. u­dział w festi­wa­lach, prze­glą­dach, tur­nie­jach tanecz­nych i zawo­dach spor­to­wych na tere­nie kraju i poza jego gra­ni­cami,
 5. u­dział we współ­za­wod­nic­twie spor­towym w rozu­mie­niu ustawy o spo­rcie kwa­li­fi­ko­wa­nym,
 6. re­pre­zen­to­wa­nie Sto­wa­rzy­sze­nia wobec władz i orga­ni­za­cji tanecz­nych i spor­to­wych.


§ 9


Sto­wa­rzy­sze­nie reali­zuje cele przez:

 1. Po­zy­ski­wa­nie środ­ków finan­so­wych koniecz­nych dla szko­le­nia zawod­ni­ków,
 2. Po­zy­ski­wa­nie środ­ków finan­so­wych koniecz­nych do udziału w zawo­dach spor­to­wych w rozu­mie­niu ustawy o spo­rcie kwa­li­fi­ko­wa­nym oraz festi­wa­lach, prze­glą­dach, tur­nie­jach tanecz­nych i zawo­dach spor­to­wych na tere­nie kraju i poza jego gra­ni­cami.
 3. Uczest­ni­cze­nie w przy­go­to­wa­niu zawod­ni­ków Sto­wa­rzy­sze­nia, któ­rzy zostali powo­łani do Kadry Naro­do­wej w rozu­mie­niu ustawy o spo­rcie kwa­li­fi­ko­wa­nym.
 4. Or­ga­ni­zo­wa­nie i pro­wa­dze­nie warsz­ta­tów, szko­leń, obo­zów oraz zgru­po­wań tanecz­nych i spor­to­wych dla dzieci, mło­dzieży i doro­słych, bez ogra­ni­cze­nia miej­sca zakwa­te­ro­wa­nia.
 5. Or­ga­ni­zo­wa­nie zawo­dów, imprez spor­to­wych i rekre­acyj­nych oraz poka­zów i kon­cer­tów tanecz­nych z udzia­łem i dla dzieci, mło­dzieży i doro­słych.
 6. Współ­pracę z wła­dzami spor­towymi, samo­rzą­dami i insty­tu­cjami pań­stwo­wymi.

 

ROZDZIAŁ III

 

Człon­ko­wie, ich prawa i obo­wiąz­ki­

 

1. Człon­ko­wie Sto­wa­rzy­sze­nia dzielą się na:
a) zwy­czaj­nych,
b) wspie­ra­ją­cych.

 

§ 10


2. Człon­kami zwy­czaj­nymi Sto­wa­rzy­sze­nia mogą być:
a) peł­no­let­nie osoby fizyczne, które posia­dają pełną zdol­ność do czyn­no­ści praw­nych i peł­nię praw publicz­nych,
b) mało­letni zawod­nicy w wieku od 16 do 18 lat,
c) mało­letni zawod­nicy poni­żej 16 lat – za zgodą przed­sta­wi­cieli usta­wo­wych.
3. Człon­kami wspie­ra­ją­cymi Sto­wa­rzy­sze­nia mogą być osoby prawne i fizyczne uzna­jące cele i sta­tut Sto­wa­rzy­sze­nia i wspie­ra­jące finan­sowo reali­za­cję zadań okre­ślo­nych tym sta­tutem.

 

§ 11


Człon­ków sto­wa­rzy­sze­nia przyj­muje, w dro­dze uchwały, Zarząd Sto­wa­rzy­sze­nia na pod­sta­wie pisem­nych dekla­ra­cji.

 

§ 12

 

Człon­kom Sto­wa­rzy­sze­nia przy­słu­gują nastę­pu­jące prawa:

 1. Peł­no­let­nim człon­kom zwy­czaj­nym bierne i czynne prawo wybor­cze.
 2. Ma­ło­let­nim człon­kom zwy­czaj­nym w wieku od 16 do 18 lat, któ­rzy mają ogra­ni­czoną zdol­ność do czyn­no­ści praw­nych, bierne i czynne prawo wybor­cze z tym, że w skła­dzie zarządu sto­wa­rzy­sze­nia więk­szość sta­no­wić będą osoby o peł­nej zdol­no­ści do czyn­no­ści praw­nych,
 3. Ma­ło­let­nim człon­kom zwy­czaj­nym poni­żej 16 lat, mało­letnim człon­kom zwy­czaj­nym w wieku od 16 do 18 lat oraz peł­no­let­nim człon­kom zwy­czaj­nym:
  a) korzy­sta­nia z warsz­ta­tów, szko­leń, obo­zów oraz zgru­po­wań tanecz­nych i spor­to­wych,
  b) korzy­sta­nia z urzą­dzeń spor­to­wych i sprzętu będą­cych wła­sno­ścią Sto­wa­rzy­sze­nia,
  c) uczest­ni­cze­nia w festi­wa­lach, prze­glą­dach, tur­nie­jach tanecz­nych i zawo­dach spor­to­wych,
  d) repre­zen­to­wa­nia barw Klubu pod­czas imprez spor­to­wych i rekre­acyj­nych oraz nosze­nia odz­naki i stroju spor­to­wego z logo Sto­wa­rzy­sze­nia,
  e) korzy­sta­nia z reko­men­da­cji, gwa­ran­cji i opieki Sto­wa­rzy­sze­nia,
  f) zgła­sza­nie postu­la­tów i wnio­sków wobec władz Sto­wa­rzy­sze­nia.
 4. Człon­ko­wie wspie­ra­jący mają prawo zgła­sza­nia postu­la­tów i wnio­sków do władz Sto­wa­rzy­sze­nia oraz prawo uzy­ski­wa­nia od tych władz infor­ma­cji o spo­so­bie wykorzy­sta­nia środ­ków prze­ka­za­nych przez nich na rzecz Sto­wa­rzy­sze­nia. Mogą oni rów­nież bez­po­śred­nio, lub w przy­padku człon­ków wspie­ra­ją­cych będą­cych oso­bami praw­nymi przez swych przed­sta­wi­cieli, uczest­ni­czyć w Wal­nych Zebra­niach z gło­sem dorad­czym na zasa­dach usta­lo­nych każ­do­ra­zowo przez Zarząd.
 5. Człon­ko­wie Sto­wa­rzy­sze­nia mają prawo odwo­ły­wa­nia się do Wal­nego Zgro­ma­dze­nia Człon­ków w wszel­kich spor­nych decy­zjach pod­ję­tych w Sto­wa­rzy­sze­niu w ter­minie 30 dni od dnia otrzy­ma­nia decy­zji.

 

§ 13


Człon­ko­wie Sto­wa­rzy­sze­nia są zobo­wią­zani do:

 1. Ak­tyw­nej dzia­łal­no­ści na rzecz roz­woju i podnosze­nia poziomu tańca i sportu.
 2. Prze­strze­ga­nia sta­tutu oraz wyda­nych na jego pod­sta­wie przez wła­dze Sto­wa­rzy­sze­nia prze­pi­sów.
 3. Za­cho­wy­wa­nia nale­ży­tego poziomu moral­nego oraz etyki współ­za­wod­nic­twa spor­to­wego.
 4. Re­gu­lar­nego opła­ca­nia skła­dek człon­kow­skich usta­la­nych na okres każ­dego roku kalen­da­rzo­wego przez Zarząd Sto­wa­rzy­sze­nia.

 

§ 14

 

Człon­ko­stwo człon­ków zwy­czaj­nych oraz człon­ków wspie­ra­ją­cych wygasa na sku­tek:
a) wystą­pie­nia zgło­szo­nego na piśmie do władz Sto­wa­rzy­sze­nia,
b) wyklu­cze­nia uchwałą Zarządu w związku z rażą­cym naru­sze­niem posta­no­wień niniej­szego sta­tutu lub dzia­ła­niem na szkodę Sto­wa­rzy­sze­nia,
c) skre­śle­nia decy­zją Zarządu z powodu braku dzia­łal­no­ści lub nie zapła­ce­nia skła­dek człon­kow­skich przez okres co naj­mniej 6 mie­sięcy,
d) śmierci członka,
e) skre­śle­nia uchwałą Zarządu na sku­tek pozba­wie­nia praw publicz­nych.

W sto­sunku do człon­ków wspie­ra­ją­cych będą­cych oso­bami praw­nymi przy­czynę skre­śle­nia sta­nowi rów­nież likwi­da­cja członka.
Wszyst­kim człon­kom Sto­wa­rzy­sze­nia przy­słu­guje prawo odwo­ła­nia się od decy­zji Zarządu do naj­bliż­szego Wal­nego Zebra­nia w ter­minie 30 dni od daty otrzy­ma­nia decy­zji.

 

ROZDZIAŁ IV

 

Wła­dze Klubu Spor­to­wego „HAND to HAND 1”

 

Wła­dzami Sto­wa­rzy­sze­nia są:

 • Walne Zebra­nie Człon­ków
 • Za­rząd
 • Ko­mi­sja Rewi­zyj­na­

 

§ 15

 

1. Kaden­cja władz Sto­wa­rzy­sze­nia trwa 4 lata.

 

§ 16


2. Wybór władz odbywa się w gło­so­wa­niu jaw­nym lub taj­nym w zależ­no­ści od uchwały Wal­nego Zebra­nia.

 

§ 17

 

Człon­ko­wie władz Sto­wa­rzy­sze­nia peł­nią swe funk­cje spo­łecz­nie.

Jeśli szcze­gólne prze­pisy sta­tutu nie sta­no­wią ina­czej, uchwały wszyst­kich władz Sto­wa­rzy­sze­nia zapa­dają zwy­kłą więk­szo­ścią gło­sów, przy czym dla ich waż­no­ści wyma­gana jest obec­ność co naj­mniej połowy osób upraw­nio­nych do gło­so­wa­nia.

 

§ 19

 

 1. Człon­kiem Zarządu i Komi­sji Rewi­zyj­nej może być wybrany czło­nek zwy­czajny z ogra­ni­cze­niami wyni­ka­ją­cymi z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 kwiet­nia 1989 r. „Prawo o sto­wa­rzy­sze­niach”.
 2. Wy­bory wszyst­kich człon­ków Zarządu i Komi­sji Rewi­zyj­nej doko­nuje Walne Zebra­nie Człon­ków Sto­wa­rzy­sze­nia.
 3. Za­rząd i Komi­sja Rewi­zyjna mogą uzu­peł­nić, w przy­padku ustą­pie­nia swych człon­ków w trak­cie kaden­cji swój skład w try­bie koop­ta­cji, jed­nakże ilość człon­ków pocho­dzą­cych z koop­ta­cji nie może prze­kro­czyć 1/3 ilo­ści człon­ków danej wła­dzy pocho­dzą­cych z wyboru.

 

§ 20

 

 1. Naj­wyż­szą wła­dzą Sto­wa­rzy­sze­nia jest Walne Zebra­nie Człon­ków.
 2. Walne Zebra­nie może być zwy­czajne lub nad­zwy­czajne.
 3. Walne Zebra­nie zwy­czajne o cha­rak­te­rze spra­woz­daw­czo – wybor­czym zwo­łuje Zarząd raz na 4 lata, poda­jąc upo­waż­nionym do uczest­nic­twa co naj­mniej na 30 dni wcze­śniej jego ter­min i miej­sce, porzą­dek i pro­jekt regu­la­minu obrad.
 4. Walne Zebra­nie nad­zwy­czajne zwo­łuje Zarząd w razie potrzeby z wła­snej ini­cja­tywny, na wnio­sek co naj­mniej połowy człon­ków zwy­czaj­nych lub na wnio­sek uchwa­lony jed­no­myśl­nie przez Komi­sję Rewi­zyjną.

 

Nadzwy­czajne Walne Zebra­nie musi odbyć się nie póź­niej niż w ciągu 3 mie­sięcy od daty otrzy­ma­nia przez Zarząd sto­sow­nego wnio­sku i obra­duje wyłącz­nie nad spra­wami, dla któ­rych zostało zwo­łane.


Do kom­pe­ten­cji Wal­nego Zebra­nia należy:

 

§ 21

 

 1. Uch­wa­la­nie pro­gramu i planu dzia­ła­nia Sto­wa­rzy­sze­nia.
 2. Roz­pa­try­wa­nie i przyj­mo­wa­nie spra­woz­dań Zarządu i Komi­sji Rewi­zyj­nej.
 3. Gło­so­wa­nie nad wnio­skiem Komi­sji Rewi­zyj­nej w spra­wie abso­lu­to­rium dla Zarządu.
 4. Wy­bór Pre­zesa, Zarządu i Komi­sji Rewi­zyj­nej.
 5. Po­dej­mo­wa­nie uchwał o zmia­nie sta­tutu lub roz­wią­za­niu się Sto­wa­rzy­sze­nia.
 6. Uch­wa­la­nie regu­la­minu pracy Zarządu oraz Komi­sji Rewi­zyj­nej.
 7. Roz­pa­try­wa­nie innych spraw wnie­sio­nych przez Zarząd lub Komi­sję Rewi­zyjną.
 8. Roz­pa­try­wa­nie wszyst­kich spraw, w któ­rych sta­tut nie okre­śla wła­ści­wo­ści innych władz Sto­wa­rzy­sze­nia.

 

W Wal­nym Zebra­niu biorą udział:

 

§ 22

 

 1. Z gło­sem sta­no­wiącym człon­ko­wie zwy­czajni Sto­wa­rzy­sze­nia z ogra­ni­cze­niami wyni­ka­ją­cymi z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 kwiet­nia 1989 r. „Prawo o sto­wa­rzy­sze­niach”.
 2. Z gło­sem dorad­czym człon­ko­wie wspie­ra­jący.

 

§ 23

 

Za­rząd Sto­wa­rzy­sze­nia składa się z 5 do 7 osób, wybra­nych przez Walne Zebra­nie, w tym pre­zesa, sekre­ta­rza i skarb­nika. Pre­zes wybie­rany jest imien­nie przez Walne Zebra­nie, pozo­stałe funk­cje osa­dzane są na zebra­niu kon­sty­tu­ują­cym Zarząd w try­bie gło­so­wa­nia.

W razie ustą­pie­nia pre­zesa w trak­cie kaden­cji Zarząd powie­rza peł­nie­nie jego obo­wiąz­ków do następ­nego Wal­nego Zebra­nia jed­nemu ze swych człon­ków w try­bie gło­so­wa­nia.

 

§ 25

 

Za­rząd repre­zen­tuje Sto­wa­rzy­sze­nie i kie­ruje cało­kształ­tem jego dzia­łal­no­ści. Do kom­pe­ten­cji Zarządu należy:

 1. Re­ali­za­cja sta­tutowych celów Sto­wa­rzy­sze­nia.
 2. Wy­ko­ny­wa­nie uchwał Wal­nego Zebra­nia.
 3. Wy­stę­po­wa­nie do władz i insty­tu­cji w spra­wach pozy­ski­wa­nia środ­ków na dzia­łal­no­ści sta­tutową.
 4. Za­rządzanie mająt­kiem oraz fun­du­szami Sto­wa­rzy­sze­nia z zacho­wa­niem obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów.
 5. Uch­wa­la­nie rocz­nych pla­nów dzia­ła­nia i pla­nów finan­so­wych Sto­wa­rzy­sze­nia oraz zatwier­dza­nie ich wyko­na­nia.
 6. Zgła­sza­nie zawod­ni­ków do kra­jo­wej i mię­dzy­na­ro­do­wej rywa­li­za­cji spor­to­wej.
 7. Wy­sta­wia­nie sto­sow­nych zaświad­czeń i reko­men­da­cji człon­kom Sto­wa­rzy­sze­nia.
 8. Po­dej­mo­wa­nie decy­zji o przy­ję­ciu lub skre­śle­niu człon­ków.

 

§ 26

 

 1. Po­sie­dze­nia Zarządu odby­wają się w miarę potrzeb, nie rza­dziej jed­nak niż dwa razy w roku.
 2. Po­sie­dze­nia Zarządu zwo­łuje i prze­wod­ni­czy im pre­zes, a w razie jego nie­obec­no­ści wyzna­czony przez niego czło­nek Zarządu.
 3. Pre­zes orga­ni­zuje cało­kształt pracy Zarządu.
 4. Po­sie­dze­nia Zarządu są pro­to­ko­ło­wane.

 

§ 27

 

 1. Ko­mi­sja Rewi­zyjna składa się z trzech osób, w tym prze­wod­ni­czą­cego i sekre­ta­rza wybra­nych przez Walne Zebra­nie.
 2. Ko­mi­sja Rewi­zyjna na swym pierw­szym posie­dze­niu kon­sty­tu­uje się.

 

§ 28

 

 1. Ko­mi­sja Rewi­zyjna prze­pro­wa­dza co naj­mniej raz w roku kon­trolę dzia­łal­no­ści finan­so­wej i sta­tutowej Sto­wa­rzy­sze­nia.
 2. Ko­mi­sja Rewi­zyjna może żądać od Zarządu wyja­śnień doty­czą­cych dzia­łal­no­ści Sto­wa­rzy­sze­nia oraz ma prawo wglądu do wszyst­kich doku­men­tów doty­czą­cych tej dzia­łal­no­ści.
 3. Pro­to­koły z prze­pro­wa­dzo­nych kon­troli Komi­sja Rewi­zyjna przed­sta­wia Zarzą­dowi.
 4. Komi­sji Rewi­zyj­nej przy­słu­guje prawo do wystą­pie­nia do Zarządu z wnio­skami z kon­troli oraz żąda­nia usu­nię­cia stwier­dzo­nych nie­pra­wi­dło­wo­ści.
 5. Ko­mi­sja Rewi­zyjna przed­kłada spra­woz­da­nie za okres kaden­cji Wal­nemu Zebra­niu oraz posiada wyłączne prawo sta­wia­nia wnio­sku w spra­wie udzie­le­nia abso­lu­to­rium ustę­pu­ją­cemu Zarzą­dowi.
 6. Prze­wod­ni­czący Komi­sji Rewi­zyj­nej lub upo­waż­niony przez niego czło­nek może brać udział z gło­sem dorad­czym w posie­dze­niach Zarządu.


ROZDZIAŁ V

 

Ma­ją­tek Sto­wa­rzy­sze­nia

 

§ 29

 

 1. Ma­ją­tek Sto­wa­rzy­sze­nia sta­no­wią nie­ru­cho­mo­ści, rucho­mo­ści i fun­du­sze.
 2. Na fun­du­sze Sto­wa­rzy­sze­nia skła­dają się:
  a) składki człon­kow­skie,
  b) wpływy z dzia­łal­no­ści sta­tutowej,
  c) dota­cje i sub­wen­cje,
  d) daro­wi­zny.
  e) wpływy z dzia­łal­no­ści odpłat­nej, które są prze­zna­czane wyłącz­nie na dzia­łal­ność sta­tutową Sto­wa­rzy­sze­nia. Do dzia­łal­no­ści odpłat­nej zali­cza się wpływy z orga­ni­zo­wa­nia i pro­wa­dze­nia warsz­ta­tów, szko­leń, obo­zów/zgru­po­wań taneczno szko­le­nio­wych i edu­ka­cyj­nych dla dzieci, mło­dzieży i doro­słych, zawo­dów, tur­nie­jów, imprez spor­to­wych i rekre­acyj­nych oraz poka­zów tanecz­nych.

 

§ 30

 

 1. Dla waż­no­ści umów i zobo­wią­zań doty­czą­cych praw i obo­wiąz­ków Sto­wa­rzy­sze­nia wyma­gane są pod­pisy łącz­nie dwóch spo­śród wymie­nio­nych osób: pre­zesa, sekre­ta­rza i skarb­nika lub osób upo­waż­nionych przez nich pisem­nie spo­śród człon­ków Zarządu.
 2. Dla waż­no­ści naby­cia lub zby­cia majątku nie­ru­cho­mego Sto­wa­rzy­sze­nia wyma­gana jest sto­sowna uchwała Zarządu i akcep­ta­cja Wal­nego Zebra­nia.

 

§ 31

 

Za­kres i zasady dzia­łal­no­ści finan­so­wej Sto­wa­rzy­sze­nia regu­lują obo­wią­zu­jące dla Sto­wa­rzy­szeń prze­pisy pań­stwowe.

 

ROZDZIAŁ V

Zmiana sta­tutu i roz­wią­za­nie się Sto­wa­rzy­sze­nia

 

§ 32

 

Uch­wałę w spra­wie zmiany sta­tutu lub roz­wią­za­nia się Sto­wa­rzy­sze­nia podej­muje Walne Zebra­nie więk­szo­ścią 2/3 gło­sów w obec­no­ści co naj­mniej połowy osób upraw­nio­nych do uczest­nic­twa z gło­sem sta­no­wiącym.

 

§ 33

 

Uch­wała o roz­wią­za­niu się Sto­wa­rzy­sze­nia okre­śli spo­sób likwi­da­cji oraz cel, na jaki zosta­nie prze­zna­czony mają­tek Sto­wa­rzy­sze­nia.

Wakacje z tańcem i akrobatyką 2022

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND