strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Nasze sale

 

Sala HAND to HAND

Sala gim­na­styczna 218 

 

Dosko­nale nadaje się na orga­ni­za­cję zajęć akro­ba­tyki spor­to­wej i rekre­acyj­nej oraz gim­na­styki spor­to­wej w formie zespo­ło­wej i indy­wi­du­al­nej oraz warsz­taty taneczne itp.
 

Atuty:  

  • podłoga wyło­żona matą gim­na­styczną o gru­bo­ści 3 cm
  • wymiary sali 13 x 8
  • dodat­kowa ścieżka mate­ra­cowa i mate­race o gru­bo­ści 5 cm
  • odskocz­nia
  • lustra
  • nagło­śnie­nie
  • klimatyzacja i wen­ty­la­cja
  • prze­bie­ral­nia z łazien­kami i WC 

 

 

Wakacje z tańcem i akrobatyką 2022

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 
 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND