strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Instruktorzy

Paweł Zając

Paweł Zając

 

Paweł Zając – peda­gog tańca, cho­re­ograf, cho­re­ote­ra­peuta. Reali­zuje pro­jekty taneczne w Polsce, USA, Wło­szech czy Hisz­pa­nii. Pra­cuje dla naj­więk­szych szkół tańca w Polsce, wykła­dowca min. na Wyż­szej Szkole Huma­ni­stycz­nej TWP w Szcze­ci­nie.

Reali­zo­wał przed­się­wzię­cia taneczne dla takich marek jak: Levis, Cyfra+, Carls­berg, Euro­sport, Mul­ti­kino, Cinema City.

Sędzia wielu kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych zawo­dów tanecz­nych (Bre­akSes­sion, Booty Chal­lange, Costa Flava).

Twórca metody ryt­micznej Finger Rhy­th­mics (roz­wi­ja­ją­cej zdol­no­ści ryt­miczne i koor­dy­na­cyjne a w przy­padku dzieci także manu­alne) wyko­rzy­sty­wa­nej także w tera­pii dzieci ze spek­trum auty­zmu.

Wspó­łau­tor naj­bar­dziej inno­wa­cyj­nego pro­jektu tanecz­nego na świe­cie – C.A.D. Cat­chers współ­fi­nan­so­wa­nego ze środ­ków unij­nego pro­gramu 8.1. Inno­wa­cyjna Gospo­darka.

Wakacje z tańcem i akrobatyką 2022

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND