strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Instruktorzy

 

 

Monika Majewska

Monika Majew­ska

 

Absol­wentka Pań­stwo­wej Szkoły Bale­to­wej w War­sza­wie. Wcze­śniej – uczen­nica szkoły muzycz­nej w klasie for­te­pianu i skrzy­piec.

Absol­wentka Wyż­szej Szkoły Tury­styki i Rekre­acji w War­sza­wie. Instruk­tor fit­ness TKKF. Uczest­ni­czyła w warsz­ta­tach tanecz­nych w Polsce i zagra­nicą m.in. w Per­pi­gnan we Fran­cji, w nowo­jor­skim Alvin Ailey Dance Center, Broad­way Dance Center.

Brała udział w spek­ta­klach Teatru Wiel­kiego w War­sza­wie i Wro­cła­wiu: „Dzia­dek do orze­chów”, „Kop­ciu­szek”, „Aida”, „Baron Cygań­ski”, „Jezioro Łabę­dzie”, „Księż­niczka Czar­da­sza”, „Orfe­usz w piekle”, „Tro­ja­nie” oraz w musi­ca­lach TM Roma, TM w Gdyni oraz Teatru Kome­dia: „Fame”, „Chi­cago”, „Crazy For You”, „Miss Saigon”, „Grease”, „Footlo­ose”, „My Fair Lady”, „Skrzy­pek na dachu”. Tan­cerka w Show tanecz­nym OPENTANIEC i zespołu Kom­pa­nia Pri­ma­vera. Solistka w musi­calu „Taniec Wam­pi­rów” Romana Polań­skiego.

Ostat­nio roz­wija się jako peda­gog i cho­re­ograf. Obec­nie można ją zoba­czyć na deskach Teatru Rampa: „Rap­so­dia z demo­nem” do muzyki Queen, „Kobiety na skraju zała­ma­nia ner­wo­wego” wg filmu Pedro Almo­do­vara oraz w naj­now­szej pro­duk­cji „Twist and Shout” do pio­se­nek The Beatles.

Pry­wat­nie szczę­śliwa mama 8 – let­niego Miko­łaja.
 

 

 

 

 

 

Wakacje z tańcem i akrobatyką 2022

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND