strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Instruktorzy

Małgorzata Grzywińska (Grzywa)

Małgorzata Grzywińska (Grzywa)

 

Instruk­tor tańca Jazz, Modern, Współ­cze­sny, instruktor Jumping Frog, tan­cerka w Gru­pie Tańca Nowo­cze­snego „Sway”. Absol­wentka Zespołu „HAND to HAND” i Kie­lec­kiego Teatru Tańca, wie­lo­krotna Mistrzyni Pol­ski oraz Wice­mi­strzyni Świata.

Roz­po­częła naukę tańca w zespole „HAND to HAND” pod kie­row­nic­twem Jacka Sen­ne­walda i Wal­de­mara Woź­niaka w 1996 roku. Gdy tylko skoń­czyła 11 lat zaczęła wyjeż­dżać na warsz­taty i szko­lić się u naj­lep­szych, bio­rąc lek­cje z prze­róż­nych tech­nik tanecz­nych: funky (Alas­sane Wat), jazz (Maciej Roman, Grze­gorz Pań­tak, Domi­ni­que Les­dema, Allan McCor­mick, Jose De La Cruz, Érick Bacon, Luciano Di Natale), modern jazz (Nadia Ira Kodi­che, Elż­bieta Szlu­fik-Pań­tak, Thierry Ver­ger, Michelle Wurtz) hip-hop (Jean Claude Mari­gnale), taniec kla­syczny (Teresa Mem­ches), elec­tric boogie, break dance (Bogu­sław Mikla­szew­ski), tai chi (Piotr Ziemba), broad­way jazz (Kate­rin Ax), funky jazz (Bill Good­son).

 

Cały czas brała udział w tur­nie­jach tanecz­nych w kate­go­riach Disco Dance, Disco Dance Fre­estyle oraz Hip Hop. Zaw­sze utrzy­my­wała się w czo­łówce fina­li­stów. W 2004 roku została trzy­krotną Mistrzy­nią Pol­ski. W kolej­nych latach obro­niła swoje tytuły, w tym poko­nu­jąc naj­wię­cej w histo­rii zawod­ni­czek, bo aż 181. Wie­lo­krot­nie była repre­zen­tantką Pol­ski na Mistrzo­stwach Europy i Świata w kate­go­riach Disco Dance i Hip Hop. Do tego wszyst­kiego docho­dzi rów­nież wiele osią­gnięć w duetach czy for­ma­cjach tanecz­nych, m.in. w Koni­nie wyróż­nie­nie z cho­re­ogra­fią „Gli­niarz”. Kolej­nym dużym suk­ce­sem było zdo­by­cie Wice­mi­strzostwa Świata w Bre­men (Niemcy) w kate­go­rii Hip Hop duety z Mariką Uszyń­ską.

Gosi marze­niem była praca w teatrze i dla­tego od naj­młod­szych lat uczest­ni­czyła regu­lar­nie w warsz­tatach oraz zaję­ciach w Kie­lec­kim Teatrze Tańca, roz­wi­ja­jąc swoją miłość do tech­niki tańca jazz, modern. W 2008 roku, od razu po matu­rze, marze­nie się speł­niło i wyje­chała do Kielc, gdzie na stałe roz­po­częła współ­pracę z Teatrem. Brała udział w wielu spek­taklach, przed­sta­wie­niach, pro­jek­tach tanecz­nych.

Wiel­kim wyróż­nie­niem dla tak mło­dej tan­cerki było wzię­cie udziału w spek­ta­klu „Sie­dem Bram Jero­zo­limy”, który był rów­nież zwię­cze­niem festi­walu Krzysz­tofa Pen­de­rec­kiego. Wido­wi­sko zostało wysta­wione w Teatrze Wiel­kim w War­sza­wie i zostało wydane jako film oraz poka­zane na pre­sti­żo­wych tar­gach Midem Clas­sic.

Kariera Gosi roz­wi­jała się w szyb­kim tem­pie. Po zakoń­cze­niu pierw­szego tur­née roz­po­częła współ­pracę z soli­stą Teatru Wiel­kiego – Jac­kiem Tyskim, który przy­go­to­wał spek­takl „Sny” oparty na bazie tańca współ­cze­snego. Kolejny ze spek­ta­kli przy­go­to­wał Bill Good­son, sam tan­cerz Micha­el’a Jack­so­na’a, pt. „JAZZ DANCE back & forth”. Przez ponad pół roku zagłę­biała tech­nikę tańca jaz­zo­wego, od samych korzeni jej powsta­nia, prze­cho­dząc przez etapy ewo­lu­cji aż do naj­now­szych tren­dów. Oprócz tego, tań­czyła w spek­taklach „Meta­mor­fozy” (Ira Nadia Kodi­che), „Zda­rzyło się w Jeru­za­lem” (Elż­bieta Szlu­fik-Pań­tak, Grze­gorz Pań­tak), we frag­men­tach „Dla Cie­bie Panie” (Elż­bieta Szlu­fik-Pań­tak i Grze­gorz Pań­tak) i wielu innych wido­wi­skach. Ponadto zaczęła pro­wa­dzić w Kiel­cach zaję­cia taneczne, które oka­zały się dawać jej wielką satys­fak­cję i przy­jem­ność. Po powro­cie do War­szawy od razu wie­działa, że chcę prze­ka­zy­wać swoją wie­dze następ­nym poko­le­niom.

W 2011 roku roz­po­częła współ­prace ze Stu­diem Tańca „Duet” gdzie była tre­ne­rem pro­wa­dzą­cym grup mistrzow­skich. Pro­wa­dziła zaję­cia m.in. z tech­niki tanecz­nej jazz. Wycho­wan­ko­wie Gosi pre­zen­tu­jący jej cho­re­ogra­fie zdo­byli wiele Mistrzostw i Wice­mi­strzostw Pol­ski, Europy i Świata. Pro­wa­dziła zaję­cia, które cie­szyły się dużą popu­lar­no­ścią.

W 2011 roku rów­nież już jako „Pani Instruk­tor”, roz­po­częła naucza­nie tańca w zespole, w któ­rym zaczy­nała swoją przy­godę z tań­cem jako mała dziew­czynka.

Ponie­waż wciąż chce pogłę­biać swój warsz­tat i roz­wi­jać się dołą­czyła do grupy „Sway” w War­sza­wie pod kie­row­nic­twem Pani Anny Wie­lo­gór­skiej.

Kocha to co robi i nie wyobraża sobie życia bez tańca. Ma na swoim kon­cie przy­go­to­wa­nie wielu zna­ko­mi­tych cho­re­ogra­fii i tę ilość wciąż powięk­sza. Dzieci, mło­dzież i wszy­scy chętni do tańca dają jej siłę i moty­wa­cję do dal­szego dzia­ła­nia. Anga­żuje się cał­ko­wi­cie we wszystko co robi, two­rzy. W swo­jej pracy jest wyma­ga­jąca i zde­cy­do­wana, ale przy tym jest pogodną i zaufaną osobą dla wszyst­kich.

Zapra­sza ser­decz­nie na swoje zaję­cia do Zespołu Tańca „HAND to HAND”

Wakacje z tańcem i akrobatyką 2022

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND