strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Instruktorzy

Magdalena Pasiut (Pasi)

Magdalena Iwanicka (PASI)

 

Instruk­tor tańca, instruktor Jumping Frog, pro­wa­dzi lek­cje Jaz­z’u, Show Dance, Disco oraz przy­go­to­wuje cho­re­ografie dla naj­młod­szych tan­ce­rzy. Absol­wentka Zespołu „HAND to HAND”, sędzia Pol­skiej Fede­ra­cji Tańca, tan­cerka Bell Arto Che­er­le­aders AWF War­szawa.

Naukę tańca roz­po­częła mając 8 lat w zespole „HAND to HAND”, z któ­rym jest zwią­zana do dziś. Swoją przy­godę zaczy­nała od nauki Disco Dance, Jazzu oraz Hip Hopu póź­niej doszły inne style takie jak Modern Jazz, Bro­dway Jazz, Taniec Towa­rzy­ski czy Che­er­le­ading. Swoją wie­dzę zdo­by­wała i kształ­ciła u wielu zna­ko­mi­tych peda­go­gów. Należą do nich: Jacek Sen­ne­wald, Wal­de­mar Woź­nak, Jaro­sław Kona­siuk, Milena Jur­czyk, Elż­beta Szlu­fik – Pań­tak, Grze­gorz Pań­tak, Justyna Szlu­fik, Jolanta Wdow­czyk, Andrzej Łukom­ski, Anna Wie­lo­gór­ska, Irina Nowa­kow­ska, Kata­rzyna Ska­wiń­ska, Monika Moskwa, Luciano Di Natale, Ste­phen Shane, Hanna Choj­nacka.

 

W 2010 roku ukoń­czyła Instruk­torki Kurs Kwa­li­fi­ka­cyjny z dzie­dziny tańca jaz­zo­wego przy Mazo­wiec­kim Cen­trum Kul­tury i Sztuki. W tym samym roku została Sędziną Pol­skiej Fede­ra­cji Tańca i oce­nia zawod­ni­ków na tur­nie­jach naj­wyż­szej rangi w Pol­sce.

Tań­cząc Disco Dance Fre­estyle została Wice­mi­strzy­nią Pol­ski w tej dys­cy­pli­nie. Oprócz tego wraz z zespo­łem zdo­była wiele Mistrzostw Pol­ski w kate­go­riach Show Dance, Disco Dance oraz główne nagrody i wyróż­nie­nie na festi­wa­lach i prze­glą­dach tanecz­nych m.in. Złota Muszelka Wigier, Mię­dzy­na­ro­dowy Festi­wal Pio­senki i Tańca w Koni­nie.

Oprócz pro­wa­dze­nia zajęć od kilku lat jest tan­cerką grupy Bell Arto Che­er­le­aders AWF War­szawa. Razem z nią tań­czy na meczach m.in. AZS Poli­tech­niki War­szaw­skiej – Plus Liga, Sió­demka Legio­nowo – Orlen Liga, KPR Legio­nowo – PGNiG Super­liga piłki ręcz­nej męż­czyzn. Jest ofi­cjalną che­er­le­aderką dru­żyny fut­bolu ame­ry­kań­skiego War­saw Eagles. Nie obce są jej występy na naj­więk­szych obiek­tach spor­to­wych w Pol­sce (Sta­dion Naro­dowy w War­sza­wie, Pepsi Arena War­szawa, Tor­war War­szawa, Atlas Arena Łódź, Sta­dion Polo­nii War­szawa) oraz w tele­wi­zji m.in. kon­cert „Hit Biało Czer­wo­nych” w TVP 2. W latach 2011/2012 oraz 2012/2013 tan­cerka Syl­we­stro­wej Mocy Prze­bo­jów na Pl. Kon­sty­tu­cji i w tele­wi­zji Pol­sat. Pod­czas Euro 2012 tan­cerka w War­szaw­skiej Stre­fie Kibica oraz Adi­das Zone.

Od 2008 roku instruk­tor i cho­re­ograf w Zespole Tanecz­nym „HAND to HAND”. Jej pod­opieczni zdo­byli wiele tytu­łów Mistrzow­skich w for­ma­cjach, mini for­ma­cjach jak i rów­nież w pre­zen­ta­cjach solo­wych i duetach. Zdo­by­wają laury zarówno w Pol­sce jak i poza gra­ni­cami kraju, m. in. Puchar Pol­ski i Mistrzo­stwo Pol­ski PZTSport w kat. Show Dance 2010, 2011, 2012, Hro­no­vskie Jablicko 2013. Od 2012 roku Magda współ­pra­cuje rów­nież z grupą Swing Dance Stu­dio oraz firmą Spor­towa Przy­goda gdzie pro­wa­dzi zaję­cia z naj­młod­szymi w przed­szko­lach.

Taniec jest jej naj­więk­szą pasją i spo­so­bem na życie. Praca z dziećmi daje jej mnó­stwo satys­fak­cji co widać w two­rzo­nych przez nią cho­re­ografiach i atmos­fe­rze jaka panuje na zaję­ciach. Na sali jest sta­now­cza i wyma­ga­jąca ale i tak dzieci uwiel­biają zaję­cia z panią Pasi. 

Wakacje z tańcem i akrobatyką 2022

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND