strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Instruktorzy

 

Klaudia Furmańska

Klau­dia Kalinowska

 

Instruk­tor Zumby i zumby gold, Instruk­tor I i II stop­nia Jum­ping Frog, Nau­czy­cielka tańca, z wyksztal­ce­nia żywie­nio­wiec oraz kosme­tyczka. Należy do świa­to­wej orga­ni­za­cji instruk­to­rów Zumba Instruc­tor Network. Była tan­cerka zawo­dowa tańców laty­no­skich. Taniec jest jej pasją od dziecka, swoją przy­godę z tańcem roz­po­częła mając zale­d­wie 5 lat. Nale­żała do wielu for­ma­cji tanecz­nych takich jak: „Luzik”, „Luz”, „Volt” – w Egur­rola Dance Studio, „Groove Up”, „Los Baila­do­res” zwanej obec­nie Rewia Tan­ce­rze.pl, „Sal­sHall Orto­dox”.

Uczęsz­czała do naj­lep­szej w Polsce sekcji aero­biku spor­to­wego w Szkole Głów­nej Gospo­dar­stwa Wiej­skiego. W swoim dorobku tanecz­nym uczest­ni­czyła w: corocz­nych Mistrzo­stwach Polski, Mistrzo­stwach Świata, w licz­nych wystę­pach tele­wi­zyj­nych w pro­gra­mach takich jak: „Syl­we­ster z Jedynką”, „Mini Play­back Show”, „5–10-15”, BBC pro­mu­ją­cym Sto­licę, na kon­cer­tach Majki Jeżow­skiej, Gro­ove­bu­sterz, Ramony Rey oraz brała udział w licz­nych poka­zach, tur­nie­jach i w wyda­rze­niach kul­tu­ral­nych.

Poch­wa­lić się może zna­jo­mo­ścią i umie­jęt­no­ścią wielu stylów tańca, które wyko­rzy­stuje na swoich zaję­ciach tj.: Disco Dance, Disco Show, Taniec Nowo­cze­sny, Jazz, Hip Hop, Dance Vide­oklip, Can Can, Dan­ce­hall, Samba Bra­zy­lij­ska Rewiowa, Afro, Salsa solo, Taniec Brzu­cha, Taniec Hawaj­ski – Hula, Reg­ga­eton, Taniec indyj­ski. Pogodna i zawsze uśmiech­nięta, pra­gnąca poma­gać innym ludziom. Wyróż­nia się dużą wyobraź­nią ruchową i kre­atyw­no­ścią.

Na zaję­ciach daje z siebie 100% ener­gii. Naj­waż­niej­szą nagrodą dla Niej jest zado­wo­le­nie i uśmiech na twa­rzach uczest­ni­ków zajęć.

 

 

Wakacje z tańcem i akrobatyką 2022

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND