strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Instruktorzy

 

 

Katarzyna Soczyńska

Kata­rzyna Soczyń­ska

 

Stu­dentka Peda­go­giki Tańca na Łódz­kim Wydziale Tańca, instruk­tor tańca nowo­cze­snego i hip hop, z doświad­cze­niem w pro­wa­dze­niu grup zawod­ni­czych.
 

Swoją drogę taneczną roz­po­czy­nała od tańca ludo­wego. Przez 14 lat repre­zen­to­wała Polskę na tere­nie Europy. Chcąc być wszech­stronną tan­cerką dosko­na­liła swoje umie­jęt­no­ści w tech­ni­kach hip hop, loc­king i pop­ping pod okiem naj­lep­szych pol­skich cho­re­ogra­fów.

Jednak to rozwój i kształ­to­wa­nie mło­dych ludzi jest jej powo­ła­niem, a każde ich osią­gnię­cie jej wiel­kim suk­ce­sem.

W 2019 roku Kasia była jedną z boha­te­rek serii filmów doku­men­tal­nych „Swoją Drogą” trans­mi­to­wa­nych na onet.pl

 

Wakacje z tańcem i akrobatyką 2022

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND