strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Instruktorzy

Jacek Sennewald 

Jacek Sen­ne­wald

 

Zało­ży­ciel Zespołu „HAND to HAND”, instruk­tor tańca (taniec towa­rzy­ski, disco i pod­stawy tańca jazz), licen­cjo­no­wany sędzia Pol­skiego Związku Tańca Spor­to­wego i Pol­skiej Fede­ra­cji Tańca oraz sędzia mię­dzy­na­ro­dowy Inter­na­tio­nal Dance Orga­ni­za­tion. Prezes Klubu Spor­to­wego „HAND to HAND 1”.

 

Zaczęło się dawno, dawno temu na kur­sach tańca towa­rzy­skiego u Pana Mariu­sza Sikor­skiego. Potem był Klub Tańca Towa­rzy­skiego „Park” i „Sto­doła”. Nagle w roku 1988 otrzy­ma­łem pro­po­zy­cję popro­wa­dze­nia zajęć tanecz­nych w histo­rycz­nym już Klubie Osie­dlo­wym „Dolinka” przy ul. Puław­skiej 257 (teraz tam stoi wielki blok). Po krót­kim namy­śle, razem z Mar­kiem Wdow­czykiem i Agnieszką Wdow­czyk (wów­czas jesz­cze Orna­tow­ską) zaczę­li­śmy uczyć tańca i oka­zało się, że jestem do tego stwo­rzony. Już na pierw­szym tur­nieju trzy moje pary zakwa­li­fi­ko­wały się do finału zaj­mu­jąc 2, 3 i 5 miej­sce. Byłem tak szczę­śliwy, że naj­lżej­szą tan­cerkę nosi­łem na rękach a wszy­scy dostali wiel­kie cze­ko­lady.

 


W 2013 roku przy­pada rocz­nica 25.lecia ist­nie­nia zespołu „HAND to HAND” i „kiedy spoj­rzę w tamte lata co minęły” to jestem dumny, że zain­te­re­so­wa­łem tańcem tak wiele osób, można nawet powie­dzieć, że kilka poko­leń. Duża cześć moich absol­wen­tów tańczy do dziś jako zawo­dowi tan­ce­rze lub pra­cuje jako instruk­to­rzy, tre­ne­rzy tańca!

 

 

Chęt­nie pro­wa­dzę dys­ko­teki i bale dla dzieci, mło­dzieży i doro­słych. Od lat z pasją przy­go­to­wuję nie­po­wta­rzalne cho­re­ogra­fie „Polo­neza” dla uczniów szkół pod­sta­wo­wych i gim­na­zjów. Już ponad 15 lat orga­ni­zuję Tur­nieje Taneczne. Każdy może wziąć w nich udział, zarówno tan­ce­rze począt­ku­jący jaki i bardzo zaawan­so­wani. Imprezy te cieszą się ogromną popu­lar­no­ścią wśród dzieci i mło­dzieży, gdyż prawie każdy wyjeż­dża z pucha­rem, meda­lem lub dyplo­mem.

 

 

Kilka faktów:

 

  • Tan­cerz tańca towa­rzy­skiego w latach 1986–1989
  • Instruk­tor tańca towa­rzy­skiego od 1993 roku
  • Instruk­tor tańca spor­to­wego od 1996 roku
  • Sekre­tarz Pol­skiej Fede­ra­cji Tańca w latach 1992–1996 i 2004–2008
  • Czło­nek Zarządu Pol­skiej Fede­ra­cji Tańca od 2008 roku
  • Skarb­nik Pol­skiego Związku Tańca Spor­to­wego w latach 1999–2002
  • Nagrody Zarządu Dziel­nicy Moko­tów w latach 2001, 2002, 2003 za upo­wszech­nia­nie kul­tury fizycz­nej i sportu (w kolej­nych latach Zarząd Dziel­nicy zaprze­stał przy­zna­wa­nia nagród w tej dzie­dzi­nie)
  • Odz­naka Towa­rzy­stwa Przy­ja­ciół Dzieci „Przy­ja­ciel Dziecka”
  • Sędzia kra­jowy od 1993 roku
  • Sędzia mię­dzy­na­ro­dowy od 2004 roku

 

Wakacje z tańcem i akrobatyką 2022

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND