strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Instruktorzy

 

Bar­bara Ilczuk

Bar­bara Ilczuk

 

Roz­tań­czony filo­log – z wykształ­ce­nia rusy­cystka, z pasji i natury nauczy­cielka tańca.

Super prak­tyk – doświad­czona instruk­torka i tan­cerka tańca orien­tal­nego. „Spe­cialty Teacher for Orien­tal/ Middle Eastern Dance and Egyp­tian Fol­klore” – cer­ti­fied by Prof. Hassan Khalil ISOC – INTERNATIONAL SARAY OF ORIENTAL CULTURE, CAIRO-EGYPT”. Od 2005 roku pomaga kobie­tom zgłę­biać tajm­nice i radość naj­bar­dziej kobie­cej tech­niki tanecz­nej.

Natu­ral­nie kobieca, wyma­ga­jąca, ale przede wszyst­kim wspie­ra­jąca. Każda z uczen­nic jest dla niej ważna. Świet­nie moty­wu­jąca. Swoje suk­cesy liczy roz­wo­jem swoich uczen­nic. Nauka tańca to dla niej nauka o sobie samym, swoim ciele, swoich pra­gnie­niach, swoich emo­cjach, prze­strzeń, gdzie rze­czy­wi­stość i fan­ta­zja mogą two­rzyć har­mo­nię.

Kre­atywna. Sku­teczna i pro­fe­sjo­nalna we wszyst­kich swoich pro­jek­tach arty­stycz­nych. Otwarta na różne formy wyrazu arty­stycz­nego. Współ­pra­co­wała z Mał­go­rzatą Matu­szew­ską (jedną z naj­lep­szych pol­skich tan­ce­rek fla­menco) i jej Teatrem Tańca, zaowo­co­wało to główną rolą w spek­taklu i filmie TT NTF „Miasto Syren – Nocny Pociąg „(2012). W 2013 roku przy udziale swojej grupy Tribal The­ater wysta­wiła spek­takl „Ragana” (2013). Głów­nym nurtem jej zain­te­re­so­wań tanecz­nych pozo­staje jednak kla­syczny taniec orien­talny i folk­lor arab­ski (egip­ski). Podró­żuje do Egiptu, by nie­ustan­nie szko­lić swój warsz­tat taneczny u źródeł.

 

 

 

 

 

Wakacje z tańcem i akrobatyką 2022

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND