strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Instruktorzy

 

Anna i Piotr Makowieccy

Anna i Piotr Mako­wieccy

 

Anna i Piotr pra­cują razem od ponad 24 lat, obec­nie uczą tańca West Coast Swing. Są nie­zwy­kle cha­ry­zma­tyczni instruk­to­rzy, ich cier­pli­wość i wyjąt­kowo meto­dyczny sposób pro­wa­dze­nia zajęć spra­wiają, że kur­sanci zako­chują się w West Coast Swing już po pierw­szych zaję­ciach a poczu­cie humoru zjed­nuje im sym­pa­tię ludzi.


West Coast Swing to ich druga po Boogie Woogie taneczna pasja, którą sta­rają się zaszcze­pić wśród pol­skich tan­ce­rzy. Stale roz­wi­jają się jako instruk­to­rzy ucząc się od naj­lep­szych ame­ry­kań­skich nauczy­cieli na warsz­ta­tach w Euro­pie i USA. Są pio­nie­rami tego stylu w Polsce, jako pierwsi zapro­sili do naszego kraju nauczy­cieli z USA. Są wspó­łor­ga­ni­za­to­rami pierw­szego w Polsce festi­walu „Warsaw Swing”, pod­czas któ­rego na par­kie­cie spo­ty­kają się tan­ce­rze WCS z całego świata. Obec­nie pod nazwą Warsaw Swing kryje się cała seria warsz­ta­tów i imprez orga­ni­zo­wa­nych prze Anię i Piotra.

 

 

 

 

 

Wakacje z tańcem i akrobatyką 2022

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND