strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Instruktorzy

 

Jacek Sennewald 

Jacek Sen­ne­wald

 

Zało­ży­ciel Zespołu i Szkoły Tańca „HAND to HAND”, instruk­tor tańca (taniec towa­rzy­ski, disco i pod­stawy tańca jazz), licen­cjo­no­wany sędzia Pol­skiego Związku Tańca Spor­to­wego i Pol­skiej Fede­ra­cji Tańca oraz sędzia mię­dzy­na­ro­dowy Inter­na­tio­nal Dance Orga­ni­za­tion. Prezes Klubu Spor­to­wego „HAND to HAND 1”.

 

więcej 

   

 

Małgorzata Grzywińska (Grzywa) 

Mał­go­rzata Grzy­wiń­ska (Grzywa)

 

Instruk­tor tańca Jazz, Modern, Współ­cze­sny, tan­cerka w Grupie Tańca Nowo­cze­snego „Sway”. Absol­wentka Zespołu „HAND to HAND” i Kie­lec­kiego Teatru Tańca, wie­lo­krotna Mistrzyni Polski oraz Wice­mi­strzyni Świata.

 

więcej 

   

 

Magdalena Pasiut (Pasi) 

Mag­da­lena Iwa­nicka (Pasi)

 

Instruk­tor tańca, pro­wa­dzi lekcje Jazz’u, Show Dance, Disco oraz przy­go­to­wuje cho­re­ogra­fie dla naj­młod­szych tan­ce­rzy. Absol­wentka Zespołu „HAND to HAND”, sędzia Pol­skiej Fede­ra­cji Tańca, tan­cerka Bell Arto Che­er­le­aders AWF War­szawa.


więcej 

   

 

Marcin Konecki 

Marcin Konecki

 

Tan­cerz, instruk­tor tańca, cho­re­ograf. Pro­wa­dzi zaję­cia z Latino, Sexy Dance, Rock and Roll’a oraz tańca użyt­ko­wego Disco w parach.

Tańczy od 8 roku życia, od początku do dziś zwią­zany z Rock and Rollem. Ciężka praca i wytrwa­łość opła­cała się.


więcej 

   

 

Joanna Fituch 

Joanna Fituch

 

Peda­gog tańca kla­sycz­nego i instruk­tor tech­niki Pila­tes.

Absol­wentka Pań­stwo­wej Szkoły Bale­to­wej w War­sza­wie im. Romana Tur­czy­no­wi­cza, debiu­to­wała na scenie Teatru Wiel­kiego będąc uczen­nicą II kl. bale­to­wej w operze „Jaś i Mał­go­sia”, od tego momentu regu­lar­nie wystę­pu­ją­ca…


więcej 

   

 

Agnieszka Kurek 

Agnieszka Kurek

 

Instruk­tor fit­ness, fit­ness na tram­po­li­nach, tańca jazz, disco, hip hop, street dance. Absol­wentka Zespołu Tanecz­nego „HAND to HAND” Jacka Sen­ne­walda oraz grupy „Spin” Beaty Woj­cie­chow­skiej. Peda­gog przedmiotu obo­wiąz­ko­wego – taniec w Pry­wat­nej Szkole Pod­sta­wo­wej nr 114.


więcej 

   

 

Anna i Piotr Makowieccy 

Anna i Piotr Mako­wieccy 

 

Anna i Piotr Mako­wieccy – mał­żeń­stwo, które połą­czyła wspólna pasja – taniec. To nie­zwy­kle cha­ry­zma­tyczni instruk­torzy, ich cier­pli­wość i wyjąt­kowo meto­dyczny sposób pro­wa­dze­nia zajęć spra­wiają, że kur­sanci zako­chują się w tańcu. Wycho­wan­ko­wie Anny i Piotra to obec­nie naj­lepsi w Polsce tre­ne­rzy i cho­re­ografowie wielu tech­nik tanecz­nych.  


więcej 

   

 

Barbara Ilczuk 

Bar­bara Ilczuk

 

Roz­tań­czony filo­log – z wykształ­ce­nia rusy­cystka, z pasji i natury nauczy­cielka tańca.
Super prak­tyk – doświad­czona instruk­torka i tan­cerka tańca orien­tal­nego.
Od 2005 roku pomaga kobie­tom zgłę­biać tajm­nice i radość naj­bar­dziej kobie­cej tech­niki tanecz­nej.
 

więcej 

   

 

Paweł Zając 

Paweł Zając

 

Paweł Zając – peda­gog tańca, cho­re­ograf, cho­re­ote­ra­peuta. Reali­zuje pro­jekty taneczne w Polsce, USA, Wło­szech czy Hisz­pa­nii. Pra­cuje dla naj­więk­szych szkół tańca w Polsce, wykła­dowca min. na Wyż­szej Szkole Huma­ni­stycz­nej TWP w Szcze­ci­nie. Reali­zo­wał przed­się­wzię­cia taneczne dla takich marek jak: Levis, Cyfra+, Carls­berg, Euro­sport, Mul­ti­kino, Cinema City.

 

więcej 

   

 

Aneta Burcewicz 

Aneta Bur­ce­wicz

 

Cer­ty­fi­ko­wana instruk­torka Pole Dance, w naszej szkole pro­wa­dzi zaję­cia Pole Dance oraz Stret­ching. Pod­czas tre­nin­gów stara się prze­ka­zać swoją pasję i miłość do tego sportu. Swoją przy­godę z tańcem roz­po­częła 8 lat temu, a od 2018 roku pra­cuje jako tre­nerka. Swój warsz­tat szli­fo­wała pod okiem wielu tan­ce­rzy i gwiazd sceny pole dance…

 

więcej 

   

 

Klaudia Kalinowska 

Klau­dia Kali­now­ska

 

Instruk­tor Zumby i zumby gold, Instruk­tor I i II stop­nia Jum­ping Frog, Nau­czy­cielka tańca, z wyksztal­ce­nia żywie­nio­wiec oraz kosme­tyczka. Należy do świa­to­wej orga­ni­za­cji instruk­torów Zumba Instruc­tor Network. Na zaję­ciach daje z siebie 100% ener­gii. Naj­waż­niej­szą nagrodą dla Niej jest zado­wo­le­nie i uśmiech na twa­rzach uczest­ni­ków zajęć.

 

więcej 

   

 

Justyna Kryś 

Justyna Kryś


Przed­sta­wiamy Wam Justynę! Przy­godę z siłow­nią i spor­tem zaczęła 5 lat temu, lecz aktu­al­nie to taniec zaj­muje więk­szą część jej życia. Jej pierw­szą moty­wa­cją była poprawa syl­wetki, ale rów­nież naprawa poczu­cia wła­snej war­to­ści. Wła­śnie wtedy zaczęła przy­godę z tre­nin­giem Twer­kout Fit­ness i chwile póź­niej została jego tre­nerką. Chce­cie wie­dzieć więcej!? Zapra­szamy na zaję­cia w każdy wtorek o 20!
 

więcej 

   

 

Katarzyna Lewandowska 

Kata­rzyna Lewan­dow­ska

 

Z wykształ­ce­nia Fizjo­te­ra­peutka. Przy­godę z tańcem roz­po­częła w 2003 roku w kosza­liń­skiej grupie Top toys. Wraz z grupą zdo­by­wała czo­łowe miej­sca na kra­jo­wych tur­nie­jach oraz mistrzo­stwach Polski.

Od 2007 roku mieszka oraz tre­nuje dzieci i mło­dzież w War­sza­wie, głów­nie w tech­nice Hip hop.

 

więcej 

   

 

Monika Majewska 

Monika Majewska

 

„Jako tan­cerka chcę inspi­ro­wać innych, a jako nauczy­ciel poszu­kuję tego co ukryte w duszy każ­dego tan­ce­rza i pró­buję to wydo­być. ”

 

Neli posta­wiła swoje pierw­sze taneczne kroki w 2009 roku. Zaczęła od hip-hop dance, potem odkryła pop­ping. W trak­cie swojej tanecz­nej kariery odwie­dziła naj­więk­sze mię­dzy­na­ro­dowe eventy i uczyła się od pio­nie­rów tańca na świe­cie.

 

więcej 

   

 

Kata­rzyna Soczyń­ska 

Kata­rzyna Soczyń­ska

 

Stu­dentka Peda­go­giki Tańca na Łódz­kim Wydziale Tańca, instruk­tor tańca nowo­cze­snego i hip hop, z doświad­cze­niem w pro­wa­dze­niu grup zawod­ni­czych.
 

Swoją drogę taneczną roz­po­czy­nała od tańca ludo­wego. Przez 14 lat repre­zen­to­wała Polskę na tere­nie Europy. Chcąc być wszech­stronną tan­cerką dosko­na­liła swoje umie­jęt­no­ści w tech­ni­kach hip hop, loc­king i pop­ping pod okiem naj­lep­szych pol­skich cho­re­ogra­fów.

więcej 

   

 

 

Wakacje z tańcem i akrobatyką 2022

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND