strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Historia HAND to HAND

 

Historia HAND to HAND

„Hen hen” czyli gdzieś daleko, daleko, na skraju osie­dla Słu­żew Nad Dolinką w 1988 roku zaczę­li­śmy pro­wa­dzić zaję­cia taneczne dla dzieci, mło­dzieży i doro­słych. Był to Klub Osie­dlowy „DOLINKA” przy ul. Puław­skiej 257. Nazwa wzięła się ze sko­ja­rze­nia powie­dze­nia „hen hen” z figurą tańca towa­rzy­skiego głów­nie wyko­ny­waną w tańcu Rumba i Cha Cha Cha.

Zało­ży­cie­lami byli Jacek Sen­ne­wald, Marek Wdow­czyk i Agnieszka Orna­tow­ska (obec­nie Wdow­czyk). Począt­kowo spe­cja­li­zo­wa­li­śmy się tylko w Tańcu Towa­rzy­skim i tzw. Disco Parach, potem powstała pierw­sza for­ma­cja „Pippi” i natu­ralną koleją rze­czy naszymi spe­cjal­no­ściami stały się rów­nież for­ma­cje, mini for­ma­cje, duety i solówki w Show Dance, Jazz Dance, Hip Hop a nawet Mambo czy Rock and Roll. Posze­rza­jąc umie­jęt­no­ści naszych tan­ce­rzy zapra­sza­li­śmy do współ­pracy cho­re­ogra­fów i peda­go­gów takich jak: Iwona Olszow­ska, Piotr Galiń­ski, Bogu­sław Mikla­szew­ski, Elż­bieta Szlu­fik-Pań­tak, Grze­gorz Pań­tak, Justyna Pań­tak, Mariusz Miko­ła­jek, Mał­go­rzata Szulc, Maria Zaj­dler, Beata Woj­cie­chow­ska. Tre­ne­rami gim­na­sty­ki­/a­kro­ba­tyki byli Wal­de­mar Woź­niak i Jaro­sław Kona­siuk.

 

Nie prze­ry­wa­jąc cią­gło­ści pro­wa­dzo­nych zajęć tanecz­nych i tre­nin­gów w 1998 roku zało­ży­li­śmy Sto­wa­rzy­sze­nie Kul­tury Fizycz­nej pn. Klub Spor­towy „HAND to HAND 1”. Przez 25 lat wykształ­ci­li­śmy poko­le­nia tan­ce­rzy, z któ­rych część do dziś kon­ty­nu­uje zaszcze­pioną przez nas pasję do tańca, a dzieci naszych pierw­szych tan­ce­rzy obec­nie odno­szą suk­cesy na zawo­dach i prze­glą­dach arty­stycz­nych w kraju i za gra­nicą. Na prze­strzeni lat tań­czy­li­śmy dla arty­stów pol­skiej estrady takich jak Patry­cja Mar­kow­ska, Jan Woj­dak, Janusz Laskow­ski, Ewa Kukliń­ska, Majka Jeżow­ska, Marek Hojda, Andrzej Rosie­wi­cz…

 

Dziś tańca uczą głównie: Jacek Sen­ne­wald, Mag­da­lena Pasiut i Mał­go­rzata Grzy­wiń­ska, tre­ne­rami akro­ba­tyki są Adam Kołodziejczak, Piotr Sypniewski i Seba­stian Perko oraz Rafał Ziół­kow­ski. Posiadamy 7 sal w CH LAND przy ul. Wałbrzyskiej 11 (Metro SŁUŻEW), uczymy tańca też w moko­tow­skich i ursy­now­skich szko­łach pod­sta­wo­wych.

Wakacje z tańcem i akrobatyką 2022

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND