strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Strój na zajęcia

 

Na zaję­cia przede wszyst­kim ubierz się wygod­nie!

Na zaję­cia przede wszyst­kim ubierz się wygod­nie!


Strój nie powi­nien krę­po­wać ruchów jed­no­cze­śnie przy­le­ga­jąc do ciała, aby instruk­tor mógł sko­ry­go­wać Twoje ewen­tu­alne błędy. Odpo­wied­nie będą leginsy, szorty, body, topy czy obci­sły T-shirt. Naj­lep­szymi butami do tańca są baletki bądź jaz­zówki. Naj­waż­niej­sze, aby buty miały miękką pode­szwę. Nie­stety adi­dasy, san­dały czy klapki na sali tanecz­nej nie przy­da­dzą nam się do niczego. Na tre­ningi nie zakła­daj biżu­te­rii – zegar­ków, łań­cusz­ków, bran­so­le­tek, kol­czy­ków i pier­ścion­ków. Koniecz­nie zwiąż włosy!

Na początku wystar­czy, żeby dzieci zmie­niały swo­je­
u­bra­nie na stój np. taki, jak na lek­cje WF’u.

Jeśli cho­dzi o zaję­cia Hip Hop tu liczy się przede wszyst­kim wygoda. Wyso­kie trampki, sze­ro­kie dresy, luźne T-shirty są jak naj­bar­dziej na miej­scu. Zad­baj o swój styl!

Każdy tan­cerz musi dbać o schludny wygląd i czuć się dobrze w tym co ma na sobie, ale pamię­taj­cie, że tre­ningi i lek­cje tańca to nie pokaz mody.

Każdy instruk­tor lub tre­ner może mieć dodat­kowo swoje wyma­ga­nia, o któ­rych na pewno poin­for­muje pod­czas zajęć.

Wakacje z tańcem i akrobatyką 2022

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND