strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Regulamin HAND to HAND

 

 

 

REGULAMIN
WYPOCZYNKU DZIECI i MŁODZIEŻY
KLUBU SPORTOWEGO „HAND to HAND 1”

 

§ 1
OBOWIĄZKI

Uczestnik placówki wypoczynku Grupy Tanecznej „HAND to HAND” ma obowiązek:
1. Przestrzegania niniejszego regulaminu.
2. Przestrzegania zasad poruszania się na drogach.
3. Przestrzegania regulaminu kąpieli.
4. Przestrzegania regulaminu przeciwpożarowego.
5. Przestrzegania regulaminu zajęć Grupy Tanecznej „HAND to HAND”.
6. Stosowania się do ramowego planu dnia (punktualność).
7. Utrzymywania porządku w pokojach i innych miejscach zgrupowania oraz dbania o powierzone mienie.
8. Przestrzegania właściwego zachowania się w czasie dojść na posiłki i w jadalni.
9. Przestrzegania higieny osobistej i dbania o schludny wygląd.
10. Dbania o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów na terenie zgrupowania i podczas wycieczek, przestrzegania zasad bezpieczeństwa, a w razie zauważenia sytuacji zagrożenia dla życia i zdrowia należy poinformować wychowawcę.
11. Wykonywania poleceń wychowawców i instruktorów oraz kierownika zgrupowania.
12. Dbania o dobre imię Grupy Tanecznej „HAND to HAND” oraz godnego reprezentowania postawy tancerza.


§ 2
PRAWA

Uczestnik zgrupowania Grupy Tanecznej „HAND to HAND” ma prawo:
1. Uczestniczyć w zajęciach odbywających się podczas zgrupowania.
2. Brać aktywny udział w organizowaniu imprez rozrywkowych.
3. Zwracać się do wychowawców, instruktorów i kierownika zgrupowania w sprawach osobistych i koleżeńskich.
4. Zgłaszać wychowawcy lub kierownikowi zgrupowania wnioski dotyczące zgrupowania.
5. Korzystać z sal i urządzeń do ćwiczeń jedynie za zgodą i w obecności instruktora.
6. Używać telefonów komórkowych jedynie we własnych pokojach i w wyznaczonych godzinach.
7. Opuścić miejsce zgrupowania jedynie po złożeniu pisemnego oświadczenia przez rodziców lub opiekunów prawnych.

§ 3

Bezwzględnie obowiązuje zakaz picia alkoholu, palenia tytoniu oraz zażywania środków odurzających.

 

§ 4

Nie wolno oddalać się od grupy oraz opuszczać teren zgrupowania bez wiedzy i zgody wychowawcy.

 

§ 5

Nieprzestrzeganie regulaminu może spowodować następujące konsekwencje:
1. Upomnienie.
2. Niedopuszczenie do udziału w zajęciach.
3. Nagana z powiadomieniem rodziców lub opiekunów prawnych.
4. Odesłanie do domu na koszt rodziców lub opiekunów prawnych.
Decyzje o zastosowaniu powyższych punktów podejmuje Rada Pedagogiczna. Od decyzji Rady Pedagogicznej uczestnik może się odwołać, w ciągu jednego dnia od daty otrzymania decyzji, do kierownika zgrupowania lub organizatora.

 

ZASADY PORUSZANIA SIĘ PO DROGACH

1. W czasie poruszania się na drogach uczestnicy podporządkowują się zaleceniom prowadzącego, wyznaczonego przez kierownika zgrupowania.
2. Uczestnicy poruszają się zwartą grupą w szyku uzgodnionym przez prowadzącego, maksymalnie czwórkami, na przodzie grupy zawsze idzie prowadzący, następnie najmłodsi, którzy nadają tempo marszu, kolumnę zamykają najstarsi uczestnicy wraz z wychowawcą lub instruktorem.
3. Kolumna porusza się prawym poboczem drogi lub szosy (jak najbliżej krawędzi) zajmując nie więcej niż połowę szerokości drogi. W czasie marszu należy zwracać uwagę na poruszające się po drodze lub szosie pojazdy. W przypadku, gdy nie ma chodnika lub miejsca przeznaczonego dla pieszych, maszerując małymi grupkami lub pojedynczo idziemy lewą stroną drogi jeden za drugim lub, jeżeli ruch na drodze jest niewielki, parami.
4. W miastach należy poruszać się zwartą grupą po chodnikach lub miejscach przeznaczonych dla pieszych. Jezdnię przekraczamy jedynie w miejscach wyznaczonych (pasy) lub zgodnie z przepisami.
5. Nie wolno zatrzymywać się w miejscach, gdzie kierowcy mają utrudnioną widoczność tzn. na zakrętach, za i przed wzniesieniami.
6. Kolumna maszerująca w nocy musi być oznakowana: na przodzie białym światłem skierowanym do przodu, na końcu czerwonym światłem skierowanym do tyłu. W miastach grupa może poruszać się jedynie po chodnikach, a jeżeli jej długość przekracza 20 m, maszerujący po lewej stronie są zobowiązani nieść latarnie białe rozmieszczone co 10 m widoczne z odległości 150 m.
7. Pod żadnym pozorem nie wolno odłączyć się od grupy maszerującej bez wiedzy i zgody prowadzącego.

 

REGULAMIN PRZECIWPOŻAROWY

O każdym zauważonym pożarze lub sytuacji grożącej pożarem należy natychmiast zawiadomić wychowawców, najbliższą straż pożarną lub posterunek Policji.
Uczestnikom obozu nie wolno:
• używać środków pirotechnicznych
• posługiwać się otwartym ogniem i rozniecać ognia
• palić świec, lamp naftowych itp
• używać sprzętu przeciwpożarowego do celów nie związanych ze szkoleniem lub akcją ratowniczą
• samowolnie bez pomocy fachowca, zakładać lub naprawiać instalacji elektrycznych

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BASENU OGRODOWEGO

1. Kąpiel może odbywać się tylko pod kontrolą opiekuna (wychowawcy lub wyznaczonej osoby z kadry)
2. Kąpiel może odbywać się wyłącznie w zorganizowanych grupach nie przekraczających 15 osób na jednego opiekuna
3. Wyznaczona grupa może wchodzić do wody i wychodzić z niej jedynie na sygnał podany przez opiekuna
4. Nie wolno wchodzić do wody bez wiedzy i zgody opiekuna.
5. Nie wolno załatwiać potrzeb fizjologicznych w wodzie.
6. W przypadku złego samopoczucia, bólu lub zawrotu głowy, a także innych dolegliwości należy natychmiast wyjść z wody i powiadomić o tym opiekuna
7. W czasie kąpieli nie należy wznosić okrzyków i wywoływać zbędnych alarmów
8. W przypadku zauważenia tonięcia, należy natychmiast alarmować opiekuna
9. Nie wolno wypływać poza teren oznakowany, skakać do wody z pomostów, kamieni itd.
10. Kąpiel bez wiedzy opiekuna jest surowo zabroniona.
11. Nie wolno niszczyć urządzeń i sprzętu basenu ogrodowego oraz zaśmiecać wody i terenu.
12. Należy pamiętać o zachowaniu pełnego bezpieczeństwa podczas kąpieli. Unikać lekkomyślnych żartów, potrąceń, wrzucania do wody itp

Wakacje z tańcem i akrobatyką 2022

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND