strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Regulamin HAND to HAND

 

Regulamin i procedury zachowania bezpieczeństwa podczas udziału w zajęciach

prowadzonych w Klubie Sportowym „HAND to HAND 1” w czasie stanu

zagrożenia epidemicznego COVID-19 w Polsce

(uzupełnienie do Regulaminu Zajęć)

 

 1. Każdy pełnoletni uczestnik lub rodzic/opiekun nie pełnoletniego uczestnika zajęć prowadzonych przez K. S. „HAND to HAND 1” zobowiązany jest wypełnić i podpisać oświadczenie o:
  1. zapoznaniu się z niniejszym „Regulaminem i procedurami zachowania bezpieczeństwa podczas udziału w zajęciach prowadzonych w Klubie Sportowym „HAND to HAND 1” podczas stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19 w Polsce”, który stanowi uzupełnienie do Regulaminu Zajęć
  2. braku infekcji i objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną
  3. wyrażeniu zgody na pomiar temperatury ciała
  4. świadomości ryzyka związanym z wirusem SARS CoV-2
  5. zgodzie i warunkach przechowywania i przetwarzania danych osobowych
 2. W zajęciach prowadzonych przez K. S. „HAND to HAND 1” mogą brać udział jedynie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych, które w okresie ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem zajęć nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie
 3. Uczestnik zajęć wchodząc na teren obiektu, w którym znajduje się sala, powinien stosować obowiązujące środki ochrony indywidualnej, zakryć usta i nos
 4. Podczas zajęć, uczestnicy i prowadzący zajęcia, nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa
 5. Przy wejściu i wyjściu na teren sal K. S. „HAND to HAND 1” należy obowiązkowo zdezynfekować dłonie. W sali znajdują się dozowniki z atestowanymi płynami do dezynfekcji.
 6. Jeśli uczestnik zajęć jest uczulony na ogólnie dostępne środki dezynfekujące to powinien mieć własne środki odkażające
 7. Rodzic/opiekun odprowadzający i odbierający dzieci musi być zdrowy, bez żadnych objawów choroby zakaźnej                                      
 8. Rodzic/opiekun prawny nie może wchodzić na teren sal K. S. „HAND to HAND 1”
 9. Uczestnicy zajęć mogą wejść do sal K. S. „HAND to HAND 1” najwcześniej 5 minut przed rozpoczęciem zajęć/treningu i opuścić je po zajęciach możliwie jak najszybciej
 10. Uczestnik zajęć powinien przyjść w stroju do treningu, zmieniając tylko obuwie i zdejmując wierzchnie okrycie (spodnie, bluzę itp.), które należy powiesić na wieszaku przy sali
 11. Obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania w salach K. S. „HAND to HAND 1” osób oczekujących lub innych osób towarzyszących i nie będących pracownikami lub uczestnikami zajęć
 12. Na sali może przebywać 1 osoba na 4 metry kwadratowe, zaleca się zachowanie dystansu 2 metrów
 13. Podczas zajęć nie można korzystać przedmiotów i urządzeń nie poddanych uprzednio dezynfekcji
 14. Obowiązują 15 minutowe przerwy pomiędzy grupami na wietrzenie sali, dezynfekcję podłogi i elementów wspólnych oraz używanych do ćwiczeń
 15. Jeżeli uczestnik zajęć choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić ją na cięższy przebieg zakażenia, wówczas pełnoletni uczestnik lub rodzic/opiekun niepełnoletniego uczestnika, ma obowiązek poinformować przedstawiciela K. S. „HAND to HAND” o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku
 16. W przypadku stwierdzenia temperatury powyżej 37,5°C  (potwierdzonej w dwukrotnym badaniu z zachowaniem 15 minut przerwy) uczestnik nie zostanie wpuszczony na zajęcia w K. S. „HAND to HAND 1” 
 17. Pracownik recepcji każdorazowo dezynfekuje część lady, z którą kontakt miała osoba odwiedzająca K. S. „HAND to HAND 1”. Przy ladzie recepcji może przebywać jednocześnie tylko jedna osoba, pozostałe zobowiązane są do zachowania odstępu 2 m. Pracownik recepcji informuje każdą osobę o procedurach i sposobie zachowania w obiekcie.
 18. Niniejszy regulamin i procedury obowiązują od dnia 1 czerwca 2020 r. do odwołania i zostały opracowano na podstawie rekomendacji Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Sportu i Ministerstwa Edukacji Narodowej w związku ze stanem epidemii choroby zakaźnej COVID-19 obowiązującym na terenie Polski

Wakacje z tańcem i akrobatyką 2022

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND