strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Regulamin HAND to HAND

 

REGULAMIN ZAJĘĆ
Klubu Sportowego „HAND to HAND 1”


Uczestnictwo w zajęciach i treningach jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów poniższego regulaminu.

§ 1

Klub Sportowy ”HAND to HAND 1” działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia Kultury Fizycznej pod nazwą Klubu Sportowego HAND to HAND 1 oraz niniejszego regulaminu.

 

§ 2

1. Członkowie Klubu Sportowego HAND to HAND 1 dzielą się na:

a)  zwyczajnych (zawodników),

b)  wspierających.

2. Członkami zwyczajnymi (zawodnikami) Klubu Sportowego HAND to HAND 1 mogą być:

a)  pełnoletnie osoby fizyczne, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i pełnię praw publicznych,

b)  małoletni zawodnicy w wieku od 16 do 18 lat,

c)  małoletni zawodnicy poniżej 16 lat – za zgodą przedstawicieli ustawowych.

3. Członkami wspierającymi Klubu Sportowego HAND to HAND 1 mogą być osoby prawne i fizyczne uznające cele i statut Stowarzyszenia i wspierające finansowo realizację zadań określonych tym statutem

 

§ 3

Członkowie zwyczajni (zawodnicy) Klubu Sportowego HAND to HAND 1 mają obowiązek:

 1. przestrzegania statutu, regulaminu i uchwał Zarządu Klubu Sportowego HAND to HAND 1
 2. wnoszenia składek członkowskich do 10-go dnia każdego miesiąca
 3. punktualnego przybywania na zajęcia
 4. zgłaszania i usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach (zgłoszenie nieobecności nie powoduje możliwości odliczenia zajęć, nie ma też możliwości odpracowania zajęć)
 5. przestrzegania i wykonywania wszystkich poleceń trenerów, instruktorów i władz Klubu Sportowego HAND to HAND 1
 6. powiadamiania trenera lub instruktora o złym stanie zdrowia lub kontuzji przed rozpoczęciem zajęć
 7. uczestniczenia w zawodach i innych występach wyznaczonych przez trenera, instruktora lub władz Klubu Sportowego HAND to HAND 1
 8. zwrócenia powierzonego sprzętu (stroje, dresy, rekwizyty i inne) lub pokrycia jego kosztów w przypadku rezygnacji lub pozbawienia członkostwa w Klubie Sportowym HAND to HAND 1
 9. pokrycia kosztów powierzonego sprzętu (stroje, dresy, rekwizyty i inne) w przypadku jego zagubienia.
 10. dbania o powierzony sprzęt (stroje, dresy, rekwizyty i inne)
 11. dbania o dobre imię Klubu Sportowego HAND to HAND 1
 12. utrzymywania porządku w miejscach prowadzenia zajęć

 

§ 4

Członkowie zwyczajni (zawodnicy) Klubu Sportowego HAND to HAND 1 mają prawo:

 1. uczestniczyć w wyznaczonych zajęciach
 2. brać aktywny udział w organizowaniu imprez Klubu Sportowego HAND to HAND 1
 3. zgłaszać do trenera lub instruktora wnioski dotyczące Klubu Sportowego HAND to HAND 1
 4. ubiegać się o dodatkowe zajęcia indywidualne
 5. ubiegać się o udział w zgrupowaniach Klubu Sportowego HAND to HAND 1
 6. nie stawić się na zawody lub inne występy jedynie po wcześniejszym powiadomieniu. Za „wcześniejsze powiadomienie” uważa się poinformowanie trenera lub instruktora na przedostatnich zajęciach przed zawodami lub innymi występami.
 7. uczestniczyć w zajęciach innych grup Klubu Sportowego HAND to HAND 1 jedynie za zgodą trenera lub instruktora.
 8. występować publicznie jedynie za zgodą trenera, instruktora lub władz Klubu Sportowego HAND to HAND 1
 9. korzystać z innych zajęć taneczno - sportowych prowadzonych przez osoby nie współpracujące z Klubem Sportowym HAND to HAND 1 jedynie za zgodą władz Klubu Sportowego HAND to HAND 1

 

 

§ 5

Członkowie zwyczajni (zawodnicy) Klubu Sportowego HAND to HAND 1 nie mogą:

 1. występować publicznie (zawody taneczne i inne występy) bez wiedzy i zgody władz Klubu Sportowego HAND to HAND 1
 2. korzystać z innych zajęć taneczno – sportowych prowadzonych przez osoby nie współpracujące z „HAND to HAND” bez wiedzy i zgody władz Klubu Sportowego HAND to HAND 1.

 

§ 6

 1. Na zajęciach Klubu Sportowego HAND to HAND 1 członków uczestników i zwyczajnych - zawodników obowiązuje strój treningowy nie krępujący ruchu, pozwalający na obserwację, przez trenera lub instruktora, pracy poszczególnych części ciała oraz odpowiednie obuwie ustalone z instruktorem lub trenerem.
 2. Na określone zajęcia Klubu Sportowego HAND to HAND 1 trener lub instruktor może wymagać stroju ściśle przez niego określonego.

§ 7

 1. Członkowie zwyczajni (zawodnicy) Klubu Sportowego HAND to HAND 1 mogą otrzymywać sprzęt po złożeniu pisemnego pokwitowania.
 2. Za sprzęt uważa się: stroje, dresy, rekwizyty i inne.

 

§ 8

 1. Rodzicom i innym osobom postronnym nie wolno przebywać na sali ćwiczeń podczas zajęć bez zgody trenera lub instruktora.
 2. Rodzice niepełnoletnich członków uczestników Klubu Sportowego HAND to HAND 1 zobowiązani są do osobistego zawiadamiania trenera lub instruktora o planowanej nieobecności dziecka na zajęciach, o problemach w nauce oraz o rezygnacji z członkostwa w Klubie Sportowym HAND to HAND 1.

 

§ 9

Członkom zwyczajnym (zawodnikom) Klubu Sportowego HAND to HAND 1, podczas zorganizowanych wyjazdów na turnieje i pokazy, nie wolno oddalać się od grupy oraz opuszczać miejsca imprezy bez wiedzy i zgody opiekuna.

 

§ 10

 1. Bezwzględnie obowiązuje zakaz picia alkoholu, palenia tytoniu oraz zażywania środków odurzających..
 2. Członkowie zwyczajni (zawodnicy) Klubu Sportowego HAND to HAND 1 podlegają polskim przepisom antydopingowym.

§ 11

W przypadku nieprzestrzegania regulaminu Klubu Sportowego HAND to HAND 1, Zarząd może ukarać członka klubu, na wniosek trenera lub instruktora, poprzez:

 1. upomnienie
 2. tymczasowe niedopuszczenie do udziału w zajęciach Klubu Sportowego HAND to HAND 1, oraz do udziału w rywalizacji sportowej
 3. pozbawienie członkostwa w Klubie Sportowym HAND to HAND 1

 

§ 12

Od decyzji Zarządu o ukaraniu członka Klubu Sportowego HAND to HAND 1 przysługuje prawo do odwołania się, w ciągu trzydziestu dni od daty otrzymania decyzji, do najbliższego Walnego Zgromadzenia.

Wakacje z tańcem i akrobatyką 2022

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND