strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Ursynowski Turniej Tańca Sportowego 2015

Ursynowski Turniej Tańca Sportowego 2015Zapra­szamy wszyst­kich, któ­rym jest bli­ski taniec Disco i Hip Hop solo. Zatań­czą tan­ce­rze począt­ku­jący, śred­nio zaawan­so­wani i zaawan­so­wani, naj­młodsi mają zale­d­wie 4 lata.

W czę­ści galo­wej zatań­czą m. in. fina­li­ści Mistrzostw Pol­ski.

Star­tu­jemy o godzi­nie 9.30 i tań­czymy co naj­mniej do 17.00 
Szcze­gó­łowy pro­gram pojawi się 11 listo­pada

 

 

PROGRAM

REGULAMIN

Formularz zgłoszenia URSYNÓW 
(dotyczy tylko tancerzy HAND to HAND)

Nasze zgłoszenie

Wzór zgłoszenia 
(dla klubów i tancerzy nie zrzeszonych)

 

 

Dziękujemy Firmie Tupperware

 

 

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND