strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Letni Obóz Taneczny ZAWOJA 2015

Letni Obóz Taneczny - Zawoja 2015

Letni Obóz Taneczno Spraw­no­ściowy ZAWOJA 2015


TERMIN:
9–22 sierp­nia 2015 r. (13 dni)

MIEJSCE: Ośro­dek „ZAWOJANKA” w Zawoi
(pokoje 3–5 oso­bowe z peł­nym węzłem sani­tar­nym).

CEL: opra­co­wa­nie nowych cho­re­ogra­fii podnie­sie­nie ogól­nej spraw­no­ści fizycz­nej, tech­niki tanecz­nej i przy­go­to­wa­nie do sezonu star­to­wego 2015/2016 oraz aktywny wypo­czy­nek i zabawa.

 

 

Oto nie­które atrak­cje jakie cze­kają na uczest­ni­ków:

  • codzienna nauka tańca i ele­men­tów gim­na­styczno akro­ba­tycz­nych,
  • dys­ko­teki, gry i kon­kursy z nagro­dami, wycieczki,
  • konik mecha­niczny „pony cycle”,
  • kon­sola X-Box z kinec­tem,
  • stoły do gry w tenisa, bilard, plac zabaw

 

SZCZEGÓŁY OBOZU LATO 2015 

KARTA KWALIFIKACYJNA
ZOBACZ JAK BYŁO NA OBOZIE ZIMOWYM OBOZIE W 2013

FORMULARZ ZAPISU NA OBÓZ

 

UWAGA!

Pro­szę o pra­wi­dłowe wydru­ko­wa­nie karty, tzn: dwu­stron­nie na jed­nej kartce i żeby druga strona nie była „do góry nogami” Wypeł­nioną kartę należy dostar­czyć do dnia 31 maja 2015 r.

OBIEG KARTY KWALIFIKACYJNEJ - Kartę kwa­li­fi­ka­cyjną wypeł­niają w nastę­pu­ją­cej kolej­no­ści:

1. orga­ni­za­tor pkt I

2. rodzice (opie­ku­no­wie) dziecka tylko pkt II. 1 i II. 4

3. wycho­wawca klasy pkt V

4. pie­lę­gniar­ka­/hi­gie­nistka szkolna lub rodzice (opie­ku­no­wie) pkt IV

5. rodzice (opie­ku­no­wie) dziecka pkt II (pozo­stałe pod­punkty), III i VI

6. komi­sja kwa­li­fi­ka­cyjna pkt VII

7. wycho­wawca lub kie­row­nik pla­cówki wypo­czynku pkt VIII

8. osoba spra­wu­jącą opiekę medyczną lub wycho­wawca pkt IX

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND