strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Zimowy Obóz Taniec, Akrobatyka GOŁOBORZE 2020

 

Zimowy Obóz Taneczno Spraw­no­ściowy GOŁOBORZE 2020

 

 

 

 

 

Zimowy Obóz

Taneczno Spraw­no­ściowy
GOŁOBORZE 2020

 

TERMIN: 
9 – 15 lutego 2020 r. 

 

MIEJSCE: 

Ośro­dek „GOŁOBORZE” w Rudkach

Szczegóły

Formularz zapisu na obóz GOŁOBORZE 2020

 

 


OTO NIE­KTÓRE ATRAK­CJE JAKIE CZE­KAJĄ NA UCZEST­NI­KÓW:

 • codzienna nauka tańca i ele­men­tów gim­na­styczno akro­ba­tycz­nych,
 • dys­ko­teki, gry i kon­kursy z nagro­dami, wycieczki,
 • kon­sola X-Box z kinec­tem,
 • stoły do gry w tenisa, bilard, plac zabaw

 

Tre­ningi i lek­cje tańca z uczest­ni­kami obozu pro­wa­dzą nasi naj­lepsi tre­ne­rzy sportu i instruk­to­rzy tańca, opiekę spra­wują wykwa­li­fi­ko­wani wycho­wawcy, w szcze­gól­nych przy­pad­kach korzy­stamy z pomocy leka­rza w miej­sco­wej przy­chodni.

Dla naj­młod­szych dzieci (na zgru­po­wa­nia zabie­ramy dzieci już od 6 roku życia) two­rzymy spe­cjal­nie małe grupy, któ­rymi opie­kują się doświad­czeni wycho­wawcy.

Wyjazd na obóz pozwala naszym tan­ce­rzom szybko nauczyć się nowych elementów tanecz­nych i cho­re­ogra­fii oraz podnieść kon­dy­cję fizyczną oraz nauczyć się ele­men­tów gim­na­styczno – akro­ba­tycz­nych. Dzieje się to dzięki codzien­nym lek­cjom tańca rano i po obie­dzie. Spraw­ność zdo­by­wamy na codzien­nych tre­nin­gach w ple­ne­rze i spe­cjal­nie przy­go­to­wa­nej sali z mate­ra­cami.

Nasze obozy, zgod­nie z roz­po­rzą­dze­niem Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej, są zgła­szane do Kura­to­rium Oświaty.

PLANOWANY DZIEŃ NA OBOZIE:

 • 8.00 – pobudka
 • do godziny 8.30 poranna toa­leta, cze­sa­nie wło­sów itp.
 • 8.30 – ŚNIADANIE
 • do godziny 9.45 czas z wycho­wawcami 
  (porządki, przy­go­to­wa­nie do zajęć, spraw­dze­nie stro­jów sto­sow­nie do pogody itp.)
 • 9.45–11.30 lek­cje tańca lub tre­ning gim­na­styczny na powie­trzu
 • 11.30 prze­rwa
 • 11.45–13.30 tre­ning gim­na­styczny na powie­trzu lub lek­cje tańca
 • 13.40 – OBIAD
 • do godziny 14.45 cisza poobied­nia
 • 15.00–18.15 zaję­cia poobied­nie np. gry i zabawy z wycho­wawcami, spa­cery, lek­cje tańca, tre­ningi gim­na­styczno – akro­ba­tyczne w mniej­szych gru­pach, basen, ping pong, bilard, konik mecha­niczny pony­cycle itp.
 • 18.30 – KOLACJA
 • do godziny 20.00 przy­go­to­wa­nia do zajęć wie­czor­nych
 • 20.00 – zaję­cia wie­czorne np. dys­ko­teki, kon­kursy z nagro­dami, indy­wi­du­alne lek­cje tańca lub gim­na­styki
 • 21.00/22.00 – cisza nocna dla młod­szy­ch/dla star­szych

 

Dobra zabawa gwarantowana!
Serdecznie zapraszamy!

 

 Zobaczcie jak było fajnie w 2013 :)

 

 

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND