strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

HAND to HAND SHOW 2018

HAND to HAND SHOW 2018 odbę­dzie się w dniu 16 czerwca (sobota). Będzie to okazja do zaprezentowania wszystkich naszych tan­ce­rzy i pod­su­mo­wa­nie dotych­cza­so­wych osią­gnięć. Najlepsze prezentacje zostaną nagrodzone pucharami.

Harmonogram występów 

UWAGA !!!
Podczas Show będzie pracował serwis foto "WJAMM Photo". Zdjęcia będzie można nabyć podczas trwania Show w formie wydrukowanej w cenie 10 zł. i/lub elektronicznej za 15 zł. 

 

Warun­kiem udziału w Show jest wypełnienie formularza i wpła­ce­nie składki orga­ni­za­cyj­nej w wyso­ko­ści 35 zł. od tan­ce­rza do dnia 25 maja.

UWAGA! Jeśli ktoś nie bierze udziału to też wypełnia formularz zaznaczając stosowną odpowiedź.

Formularz deklaracji udziału

Wstęp na widow­nie będzie bez­płatny i nie­li­mi­to­wany dla wszyst­kich chęt­nych.

GODZINA: 
Przed­sta­wie­nie roz­pocz­nie się o 10.00, 9.40
Zbiórka dla dzieci o godz. 9.00 w hali, przy Narbutta

MIEJSCE
Hala Spor­towa przy Szkole Pod­sta­wo­wej Nr 85, ul. Nar­butta 14

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND