strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Grafik zajęć

 

SP

 

Szkoła Pod­sta­wowa Nr 107

ul. Nowoursynowska 210/212

 

Start zajęć planowany jest w drugiej połowie września 2021 r.

 

Dzień tygodnia, w którym zajęcia będą prowadzone, poznamy po "ustabilizowaniu się" planu lekcji. Do nauki tańca zapraszamy dzieci z klas 0-1 i 2-3

 

Zachęcamy do zapisu na bezpłatną lekcję próbną, o jej terminie poinformujemy zapisane osoby:

Formularz zapisu na bezpłatną lekcję próbną

Miesięczny koszt zajęć w szkole to składka w wysokości 150 zł.

(1 x w tygodniu, 4 x w miesiącu)

Współpracujemy ze świetlicą, prosimy o przekazanie do świetlicy upoważnienia do odbioru dziecka na czas trwania zajęć

Wzór upoważnienia 

Zapraszamy również na inne zajęcia do naszej siedziby w CH Land przy ul. Wałbrzyskiej 11 (akrobatyka, balet, zajęcia dla dorosłych)

Grafik zajęć w CH Land

Miesięczne składki wpłacamy na rachunek bankowy Klubu: 

83 1500 1865 1218 6011 0141 0000

Klub Spor­towy „HAND to HAND 1”, ul. Bacha, 02-743 War­szawa
lub gotówką w siedzibie klubu (CH Land).

W TYTULE PRZELEWU WPISUJEMY: 
SKŁADKA ZA MIESIĄC…, imię i nazwi­sko dziecka kla­sę­/sz­kołę (np. Ia/107)

NIE WPISUJEMY: 
„opłata za zaję­cia” ani „opłata za tańce” czy „za taniec i akro­ba­tykę”

Wakacje z tańcem i akrobatyką 2022

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 
 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND